Skip to main content
Evropski socialni sklad +

ESF+ z neposrednim upravljanjem (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Proračun sklopa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) znaša 762 milijonov evrov. Sklop EaSI temelji na prejšnjem Program EaSI programu za obdobje 2014–2020. Osredotoča se na z dokazi podprto oblikovanje politik in socialno eksperimentiranje, podporo zaposlitveni mobilnosti ter dejavnosti nefinančnih instrumentov, povezanih z nekdanjo osjo mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

EaSI kot del ESS+ sledi istim ciljem politike kot ESS+, pri čemer je glavni okvir evropski steber socialnih pravic.

Program EaSI je osredotočen na naslednje glavne prednostne naloge politike:

            1) zaposlovanje ter znanja in spretnosti

            2) trgi dela in mobilnost delovne sile

            3) socialna zaščita in dejavno vključevanje ter

            4) delovni pogoji

Program EaSI podpira analitične dejavnosti (raziskave, študije, statistične podatke, metodologije, klasifikacije, mikrosimulacije, kazalnike, podporo opazovalnim skupinam na evropski ravni in merila uspešnosti) za spodbujanje z dokazi podprtega oblikovanja politike na področju zaposlovanja in socialne politike.

V okviru programa EaSI lahko deležniki izkoristijo dejavnosti mreženja in krepitve zmogljivosti.

Za odpravo pomanjkljivosti na trgu dela in razvoj integriranega trga dela EU program EaSI financira čezmejna partnerstva in storitve v čezmejnih regijah ter ciljno usmerjene programe mobilnosti delovne sile po vsej EU, da bi zapolnili prosta delovna mesta, kjer so bila ugotovljena neravnovesja na trgih dela.

Ključni del programa so tudi dejavnosti obveščanja in razširjanja informacij, zlasti vzajemno učenje z izmenjavo praks, inovativni pristopi, medsebojni strokovni pregledi in primerjalne analize, pa tudi vodniki dogodkov, poročila, informativno gradivo in medijska pokritost.