Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Kako deluje neposredno upravljanje

V nasprotju z drugim sklopom Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) večino sklopa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) upravljajo službe Evropske komisije. To neposredno upravljanje pomeni, da Evropska komisija objavi razpise za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom in razpise za oddajo naročil storitev in/ali blaga. Komisija bi lahko podelila tudi nagrade. Mednarodne organizacije izvajajo majhen del programa v okviru posrednega upravljanja.

Dejavnosti so opisane v letnih delovnih programih, pripravljenih po posvetovanju z državami članicami EU in deležniki, vključno s predstavniki civilne družbe.

Tehnično delovno skupino EaSI v okviru Odbora ESS+ sestavljajo vladni predstavniki držav članic in Evropske komisije. Tehnična delovna skupina EaSI razpravlja o izvajanju sklopa EaSI, zlasti njegovih delovnih programov.  Več informacij o tehnični delovni skupini EaSI je na voljo na EaSI v vaši državi strani.

Letni delovni programi EaSI so na voljo tukaj.

Kaj so nepovratna sredstva in javna naročila

Nepovratna sredstva so finančni prispevek za podporo projektov ali organizacij, ki podpirajo interese EU ali pomagajo pri izvajanju programa ali politike EU. Nepovratna sredstva se dodelijo na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, razen če je upravičenec edini, ki je zmožen ali mu je dovoljeno izvesti ukrep. Take izjeme so navedene v zgoraj omenjenih delovnih programih.

Razpisi za zbiranje predlogov so objavljeni na portalu za financiranje in javna naročila.

Komisija javno naročanje uporablja za nakup storitev in zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje programa, vključno z večinoma intelektualnimi storitvami (statistična ali revizijska poročila, svetovanje, komunikacijsko gradivo, prevajanje itd.).

Javna naročila, objavljena v okviru programa EaSI, so objavljena tukaj;   velika javna naročila so objavljena tudi v Dopolnilu Uradnega lista EU in na platformi institucij EU za e-javno naročanje:  Ted – dnevna elektronska javna naročila

Kdo lahko sodeluje

Javna naročila se dodelijo v skladu s pravili o javnem naročanju, ki jih je sprejela Svetovna trgovinska organizacija. Dostop imajo vsi subjekti s sedežem v državah članicah in tretjih državah, ki jih zajema mednarodni ali dvostranski sporazum.

Kar zadeva nepovratna sredstva, je udeležba na razpisih za zbiranje predlogov v okviru programa EaSI na voljo osebam in organizacijam iz naslednjih držav:

  • države članice (ter njihove čezmorske države in ozemlja);
  • države EGP v skladu s Sporazumom EGP;
  • države pristopnice EU, države kandidatke in potencialne države kandidatke v skladu z okvirnimi sporazumi, sklenjenimi z njimi;
  • tretje države, ki so podpisale sporazum o sodelovanju v sklopu, ali tretja država, navedena v delovnem programu EaSI, če je to potrebno za doseganje ciljev ukrepa. Vendar bi morale v slednjem primeru organizacije s sedežem v tej državi, ki ni članica EU, načeloma kriti stroške svojega sodelovanja.

EaSI je odprt tudi za vse pravne subjekte, ustanovljene v skladu s pravom Unije, ali za katero koli mednarodno organizacijo.