Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Deljeno upravljanje

Deljeno upravljanje omogoča, da odgovornost ostane na ustrezni ravni, kar omogoča financiranje za boljšo podporo ciljev ESS+. Poleg Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Sklada za pravični prehod (SPP) je ESS+ sestavni del kohezijske politike EU.

Kako deluje deljeno upravljanje

Deljeno upravljanje pomeni, da so za upravljanje ESS+ odgovorne tako Komisija kot države članice.

Na začetku vsakega sedemletnega programskega obdobja se Komisija in države članice dogovorijo o ključnih prednostnih nalogah za naložbe ESS+, ki so določene v nacionalnih ali regionalnih programih. Država članica in Komisija se lahko na primer dogovorita, da se je treba še bolj osredotočiti na brezposelnost mladih ali izboljšanje izobraževalnega sistema države.

Ko so programi dogovorjeni, so države članice odgovorne za izvajanje načrtovanih ukrepov, vključno z izbiro konkretnih projektov za financiranje in plačevanjem organizatorjem projektov. Države članice dodeljujejo sredstva številnim organizacijam: javnim organom, zasebnim podjetjem in civilni družbi. Komisija spremlja izvajanje, povrne odhodke in je odgovorna za proračun.

Pomembno je, da deljeno upravljanje deluje v skladu z načelom partnerstva, pri čemer bi morali biti partnerji in deležniki vključeni v vse faze, od načrtovanja do izvajanja, spremljanja in ocenjevanja. To načelo je ključnega pomena za zagotavljanje čim bolj smotrne in učinkovite porabe.

Kot ključno načelo deljenega upravljanja ESS+ sofinanciranje omogoča, da tako proračun EU in kot tudi proračun države članice prispevata k skupnemu proračunu programa ESS+. Stopnja sofinanciranja EU se lahko giblje med 50 % in 95 %, odvisno od področja naložb in razvitosti regije, v kateri se izvajajo dejavnosti.