Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Kaj je ESS+

Evropski socialni sklad + (ESS+) je glavni instrument Evropske unije (EU) za vlaganje v ljudi. S proračunom v višini skoraj 99,3 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 bo še naprej pomembno prispeval k politikam EU na področju zaposlovanja, socialnih zadev, izobraževanja ter znanj in spretnosti, vključno s strukturnimi reformami na teh področjih.

Sklad bo tudi eden od temeljev socialno-ekonomskega okrevanja EU po pandemiji koronavirusa. Pandemija je negativno vplivala na udeležbo na trgu dela, ogrozila izobraževalne in zdravstvene sisteme ter povečala neenakosti. ESS+ bo eden ključnih instrumentov EU za pomoč državam članicam pri spopadanju s temi izzivi.

ESS+ bo kot del kohezijske politike še naprej podpiral ekonomsko, teritorialno in socialno kohezijo v EU ter zmanjševal razlike med državami članicami in regijami.

ESS+: kombinacija štirih skladov

ESS+ združuje štiri instrumente financiranja, ki so bili v programskem obdobju 2014–2020 ločeni:

 Evropski socialni sklad (ESS), Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), pobudo za zaposlovanje mladih (YEI) ter Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

Kako bo ESS+ zagotavljal podporo

Podporo v okviru ESS+ večinoma upravljajo države članice, Komisija pa ima nadzorno vlogo. Financiranje se zato izvaja prek: