Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

ESF+ tiešā pārvaldībā (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) sadaļas budžets ir 762 miljoni eiro. EaSI sadaļas pamatā ir EaSI programma 2014.–2020. gadam, un tās uzmanības centrā joprojām ir uz pierādījumiem balstīta politikas veidošana un sociāli eksperimenti, atbalsts profesionālajai mobilitātei un instrumenta nefinanšu darbības, kas saistītas ar kādreizējo mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogrammu.

Uz EaSI programmu attiecas tie paši politikas mērķi, kas uz ESF+, un to galvenais satvars ir Eiropas sociālo tiesību pīlārs.

EaSI koncentrējas uz šādām galvenajām politikas prioritātēm:

            1) nodarbinātība un prasmes,

            2) darba tirgi un darbaspēka mobilitāte,

            3) sociālā aizsardzība un aktīva iekļaušana,

            4) darba apstākļi.

EaSI atbalsta analītiskās darbības (apsekojumi, pētījumi, statistikas dati, metodikas, klasifikācijas, mikrosimulācijas, rādītāji, atbalsts Eiropas līmeņa novērošanas centriem un kritēriji), kuru mērķis ir veicināt uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

Ieinteresētās personas EaSI ietvaros var piedalīties tīklošanas un prasmju veidošanas darbībās.

Lai novērstu trūkumus darba tirgū un veidotu integrētu ES darba tirgu, programma finansē pārrobežu partnerības un pakalpojumus pārrobežu reģionos, kā arī ES mēroga mērķtiecīgas darbaspēka mobilitātes shēmas, kuru mērķis ir aizpildīt brīvās darbvietas tur, kur konstatēta nelīdzsvarotība darba tirgos.

Ne mazāk svarīga programmas daļa ir komunikācijas un informācijas izplatīšanas darbības, jo īpaši savstarpēja mācīšanās prakses apmaiņas kontekstā, novatoriskas pieejas, profesionālizvērtēšana un salīdzinošā vērtēšana, bet arī pasākumu rokasgrāmatas, ziņojumi, informatīvie materiāli un atspoguļojums presē.