Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

ESF+ v rámci priameho riadenia (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) má rozpočet 762 miliónov eur. Program EaSI vychádza z predchádzajúceho programu Program EaSI na roky 2014 – 2020, pričom sa naďalej zameriava na tvorbu politík založených na dôkazoch, ako aj na sociálne experimentovanie, podporu pracovnej mobility a činnosti nefinančných nástrojov súvisiacich s bývalou osou mikrofinancovanie a sociálne podnikanie.

Program ako súčasť ESF+ sleduje rovnaké politické cielea jeho hlavným rámcom je Európsky pilier sociálnych práv.

EaSI sa sústreďuje na tieto hlavné politické priority:

            1. zamestnanosť a zručnosti,

            2. trhy práce a mobilita pracovnej sily,

            3. sociálna ochrana a aktívne začleňovanie a

            4. pracovné podmienky.

EaSI má podporovať analytické činnosti (prieskumy, štúdie, štatistické údaje, metodiky, klasifikácie, mikrosimulácie, ukazovatele, ako aj pozorovacie strediská na európskej úrovni a referenčné hodnoty), a to s cieľom podporiť tvorbu politiky založenej na dôkazoch v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky.

V rámci programu EaSI môžu zainteresované strany využívať činnosti v oblasti vytvárania sietí a budovania kapacít.

V záujme boja proti nedostatkom na trhu práce a rozvoja integrovaného trhu práce EÚ sa financujú cezhraničné partnerstvá a služby v cezhraničných regiónoch, ako aj cielené programy mobility pracovnej sily v celej EÚ s cieľom obsadiť voľné pracovné miesta tam, kde sa zistila nerovnováha na trhoch práce.

Činnosti v oblasti komunikácie a šírenia informácií sú taktiež kľúčovou súčasťou programu, ide najmä o vzájomné učenie prostredníctvom výmeny postupov, inovatívnych prístupov, partnerského preskúmania a referenčného porovnávania, ale aj príručky k podujatiam, správy, informačné materiály či mediálne pokrytie.