Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

EFS+ zarządzany bezpośrednio (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Komponent „Zatrudnienie i innowacje społeczne” (EaSI) Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) dysponuje budżetem w wysokości 762 mln euro. Komponent ten opiera się na poprzednim Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych programie EaSI na lata 2014–2020, utrzymując nacisk na kształtowanie polityki opartej na dowodach, a także na eksperymenty społeczne, wsparcie mobilności zawodowej oraz działania w zakresie instrumentów niefinansowych związane z poprzednią osią mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej.

W związku z tym, że EaSI stanowi część EFS+, w ramach tego programu realizowane są te same cele polityczne co w przypadku EFS+, a jego główne ramy stanowi Europejski filar praw socjalnych.

EaSI koncentruje się na następujących głównych priorytetach polityki:

            1) zatrudnienie i umiejętności,

            2) rynek pracy i mobilność pracowników,

            3) ochrona socjalna i aktywne włączenie,

            4) warunki pracy.

EaSI ma wspierać działania analityczne (sondaże, badania, dane statystyczne, metodologie, klasyfikacje, mikrosymulacje, wskaźniki, wsparcie dla obserwatoriów na szczeblu europejskim oraz punkty odniesienia) w celu promowania kształtowania polityki opartej na dowodach w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej.

W ramach EaSI zainteresowane strony mogą korzystać z działań związanych z tworzeniem sieci kontaktów i budowaniem zdolności.

Aby przeciwdziałać niedoborom na rynku pracy i rozwijać zintegrowany unijny rynek pracy, w ramach tego programu finansowane są partnerstwa transgraniczne i usługi w regionach transgranicznych, a także ogólnounijne, ukierunkowane programy mobilności pracowników, mające na celu obsadzenie wolnych miejsc pracy w przypadkach, w których stwierdzono nierównowagę na rynkach pracy.

Istotną część programu stanowią również działania w zakresie komunikacji i upowszechniania informacji, w szczególności wzajemne uczenie się poprzez wymianę praktyk, innowacyjne metody działania, wzajemne oceny i analizy porównawcze, ale również przewodniki po wydarzeniach, sprawozdania, materiały informacyjne i przekazy medialne.