Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

ESF+ v rámci přímého řízení (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Složka Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Evropského sociálního fondu plus (ESF+) má rozpočet 762 milionů eur. Vychází z předchozího programu EaSI na období 2014–2020, přičemž se nepřestává soustředit na tvorbu politik založených na důkazech, dále na sociální experimentování, podporu pracovní mobility a činnosti nefinančních nástrojů související s bývalou osou mikrofinancování a sociální podnikání.

Jelikož je součástí ESF+, sleduje i stejné politické cíle a podporuje provádění evropského pilíře sociálních práv jakožto hlavního rámce.

EaSI se zaměřuje na tyto hlavní politické priority:

            1) zaměstnanost a dovednosti

            2) trhy práce a mobilita pracovních sil

            3) sociální ochrana a aktivní začleňování a

            4) pracovní podmínky

Z EaSI se podporují analytické činnosti (průzkumy, studie, statistické údaje, metodiky, klasifikace, mikrosimulace, ukazatele a podpora středisek pro sledování na evropské úrovni a referenční kritéria), čímž se prosazuje tvorba politik založených na důkazech v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

V rámci EaSI mohou zúčastněné strany těžit z činností v oblasti vytváření sítí a budování kapacit.

Cílem programu je také odstraňovat nedostatky na trhu práce a rozvíjet integrovaný trh práce Unie, a proto se z něj financují přeshraniční partnerství a služby v přeshraničních regionech, jakož i cílené programy mobility pracovních sil v celé EU, aby se obsadila volná pracovní místa tam, kde existuje nerovnováha na trzích práce.

Klíčovou součástí programu jsou rovněž činnosti v oblasti komunikace a šíření informací, zejména vzájemné učení prostřednictvím výměny postupů, inovativních přístupů, vzájemných hodnocení a referenčního srovnávání, jakož i příručky k akcím, zprávy, informační materiály či mediální pokrytí.