Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Socialne inovacije in nadnacionalno sodelovanje

Cilj socialnih inovacij je spodbujanje evropskega življenja z izboljšanjem delovnih pogojev, izobraževanja, razvoja skupnosti ali zdravja ali z reševanjem kritičnih problemov, kot sta revščina ali diskriminacija. Z vključevanjem javnih organov, civilne družbe, akademskih krogov in podjetij lahko Evropa najde nove rešitve za zakoreninjena vprašanja, s katerimi se sooča naša družba.

Podpora ESS+ za socialne inovacije

Evropski socialni sklad+ (ESS+) bo še naprej podpiral socialne inovacije z več ukrepi, države članice pa so pozvane, naj socialne inovacije podprejo s sredstvi ESS prek posebnih ukrepov v svojem nacionalnem/regionalnem okviru.

Poleg ukrepov držav članic so socialnim inovacijam namenjeni naslednji ukrepi na ravni EU:

ESS socialne inovacije +

Ta nova pobuda v vrednosti 197 milijoni evrov bo vključevala vseevropske, večnacionalne projekte za razvoj, posnemanje in razširjanje inovativnih rešitev. V sklopu pobude bo vzpostavljen tudi evropski strokovni center za socialne inovacije, ki bo zbiral, ocenjeval, razvijal, potrjeval in razširjal ustrezna orodja in metode za socialne inovacije. Pobuda bo organom upravljanja ESS in drugim zadevnim deležnikom omogočila vzajemno učenje, krepitev zmogljivosti in mreženje.

Platforma za transnacionalno sodelovanje

Platforma deluje kot začasna rešitev do začetka delovanja evropskega strokovnega centra za socialne inovacije. Namenjena je usklajevanju pridobljenih izkušenj in izmenjavi informacij med organi upravljanja. Poleg socialnih inovacij bo razvijala tudi naslednje skupnosti praks:

  • zaposlovanje, izobraževanje ter znanja in spretnosti
  • socialno vključevanje
  • upravljanje na podlagi rezultatov

Podatkovna zbirka socialnih inovacij

Trenutno se razvija nova podatkovna zbirka socialnih inovacij, ki bo podpirala prepoznavnost pobud za socialne inovacije, objavljala najboljše prakse in olajšala vzpostavljanje partnerstev.

Podatkovna zbirka bo do začetka delovanja jeseni 2021 vključevala 100 študij primerov, podprtih z nacionalnimi sredstvi ali sredstvi EU, na voljo pa bodo tudi dodatne podporne informacije organov upravljanja in upravičencev projektov. V prihodnosti jo bo dodatno obogatil in upravljal evropski strokovni center za socialne inovacije.

Nacionalni strokovni centri za socialne inovacije

Od maja 2021 bodo v dveh letih v sklopu šestih projektov vzpostavljeni nacionalni strokovni centri za socialne inovacije v skoraj vseh državah članicah. Ti centri bodo organom upravljanja pomagali pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij ter podpirali organizacije na terenu s krepitvijo zmogljivosti in ukrepi mreženja.

Sklop EaSI ESS+

Socialne inovacije bo podpiral tudi sklop za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) ESS+. Objavljeni bodo razpisi za zbiranje predlogov za socialno eksperimentiranje po vsej EU, da bi podprli izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in se odzvali na nastajajoče potrebe na terenu.