Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

ESF+ tiesiogiai (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

„Europos socialinio fondo +“ (ESF+) Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) krypčiai skirtas 762 mln. EUR biudžetas. EaSI kryptis grindžiama EaSI programa 2014–2020 m. programa, daugiausia dėmesio skiriant įrodymais grindžiamos politikos formavimui ir socialiniams eksperimentams, profesiniam judumui ir nefinansinių priemonių veiklai, susijusiai su ankstesne mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptimi, remti.

EaSI lėšomis siekiama tų pačių politikos tikslų kaip ir ESF+, o programos pagrindas – Europos socialinių teisių ramstis.

Pagrindiniai EaSI politikos prioritetai:

            1) užimtumas ir įgūdžiai,

            2) darbo rinkos ir darbo jėgos judumas,

            3) socialinė apsauga ir aktyvi įtrauktis,

            4) darbo sąlygos.

Pagal EaSI siekiama remti analitinę veiklą (tyrimus, statistinius duomenis, metodikas, klasifikatorius, mikrosimuliavimo priemones, rodiklius, paramą Europos lygmens stebėjimo centrams ir lyginamuosius standartus), kad būtų skatinamas įrodymais grindžiamos politikos formavimas užimtumo ir socialinės politikos srityse.

Pagal EaSI suinteresuotieji subjektai gali pasinaudoti tinklų kūrimo ir gebėjimų stiprinimo veikla.

Siekiant šalinti darbo rinkos trūkumus ir plėtoti integruotą ES darbo rinką, pagal ją finansuojamos tarpvalstybinės partnerystės iniciatyvos ir paslaugos pasienio regionuose, taip pat visos ES tikslinės darbo jėgos judumo programos, siekiant užpildyti laisvas darbo vietas ten, kur nustatytas darbo rinkų disbalansas.

Be to, labai svarbi programos dalis yra komunikacijos ir sklaidos veikla, visų pirma tarpusavio mokymasis keičiantis patirtimi, novatoriškais metodais, tarpusavio vertinimais ir lyginamąja analize, taip pat renginių vadovai, ataskaitos, informacinė medžiaga ir nušvietimas žiniasklaidoje.