Skip to main content
Evropski socialni sklad +

Kako zagotoviti delovanje pobude ALMA

cooks learning in kitchen
(c) Evropska unija

Alma (Aim, Learn, Master, Achieve) je pobuda, namenjena mladim, starim od 18 do 29 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

Cilj pobude ALMA je aktivno vključevanje več mladih na trg dela in v družbo na splošno, pri čemer je mednarodna mobilnost ključno orodje za njihov poklicni in osebni razvoj.

Pobuda jim ponuja edinstveno priložnost, da pridobijo delovne izkušnje in nova znanja in spretnosti v drugih državah EU. Za vsakega udeleženca se pripravi prilagojen načrt, med bivanjem v tujini pa je poudarek na pridobivanju praktičnih izkušenj učenja skozi delo pod stalnim mentorstvom. 

Na tej strani boste našli praktične informacije za organe upravljanja ESS+, organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice ter prihodnje udeležence programa ALMA. Podrobnejše informacije so na voljo v priročniku ALMA.

Organi upravljanja

Pobuda ALMA omogoča uresničitev več specifičnih ciljev ESS+:

  • zaposlovanje mladih (a),
  • enak dostop do usposabljanja in učne mobilnosti (f),
  • dejavno vključevanje (h),
  • socialno-ekonomsko vključevanje državljanov tretjih držav in marginaliziranih skupnosti (i) in (j),
  • socialno vključevanje oseb, izpostavljenih tveganju revščine (l).

Države članice lahko pobudo ALMA uporabijo tudi za izpolnitev zahtev glede tematske osredotočenosti ESS+ na mlade in socialno vključevanje.  

Za ukrepe pobude ALMA je mogoče pridobiti sofinanciranje v višini do 95 % v okviru prednostne naloge, namenjene obveznim socialnim inovacijam. Če je načrtovanje že v teku, se lahko ALMA vključi v ukrepe, ki podpirajo konkretne cilje, povezane s socialnim vključevanjem ali zaposlovanjem mladih. Neposredna sklicevanja na pobudo ALMA se lahko dodajo naknadno pri spremembah programa.

Mreža ALMA povezuje organe upravljanja ESS+ in izvajalske organe, ki sodelujejo ali načrtujejo sodelovanje v pobudah ALMA. Mreža omogoča lažje izvajanje projektov mobilnosti ALMA v državah članicah in regijah. Dodatne informacije: alma@esf.lt

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov na ravni EU, ki zajemajo ciljne skupine, programske cikle, standarde kakovosti in pogoje za sodelovanje, so navedene v delegiranem aktu EU

Organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice

Organizacije, ki želijo postati partnerice pobude ALMA, se lahko registrirajo v podatkovni zbirki za iskanje partnerjev ALMA

Organizacije pošiljateljice se lahko prijavijo na razpise v okviru pobude ALMA na nacionalni ali regionalni ravni. Za informacije o razpisih se obrnite na organ upravljanja v svoji državi ali regiji.

Organizacije gostiteljice lahko sklenejo nadnacionalna partnerstva z organizacijami pošiljateljicami. Informacije o potencialnih partnerjih lahko najdete v podatkovni zbirki za iskanje partnerjev ALMA ali se obrnite na ustrezni organ upravljanja.

Tudi druge lokalne subjekte (podjetja, mladinske organizacije, centri za usposabljanje itd.) vabimo, da se registrirajo v podatkovno zbirko.

Prihodnji udeleženci programa ALMA

Posamezniki se ne morejo neposredno prijaviti za sodelovanje v dejavnostih pobude ALMA. Udeležence izberejo organizacije, ki se sofinancirajo iz nacionalnih in regionalnih programov ESS+. 

Če želite informacije o izvajanju pobude ALMA, se obrnite na organ upravljanja v svoji državi ali regiji.

Za dodatne informacije pišite na naslov: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU