Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

ЕСФ+ при пряко управление (ЗиСИ)

Illustration of the employment and social innovation strand

За направлението „Заетост и социални иновации“ (ЗиСИ) на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) е предвиден бюджет от 762 млн. евро. Направлението ЗиСИ се основава на предишната програма EaSI за периода 2014—2020 г., като е запазен акцентът върху основаното на факти създаване на политики и социалното експериментиране, подкрепата за професионална мобилност и нефинансовите дейности по инструмента, свързани с предишната ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“.

Като част от ЕСФ+, за направлението важат същите цели на политиката и основната рамка е Европейският стълб на социалните права.

ЗиСИ е съсредоточено върху следните основни приоритети на политиката:

            1) заетост и умения

            2) пазари на труда и мобилност на работната сила

            3) социална закрила и активно приобщаване

            4) условия на труд.

В рамките на ЗиСИ ще се подкрепят аналитични дейности (анкети, проучвания, статистически данни, методологии, класификации, микросимулации, показатели и подкрепа за центрове за наблюдение и сравнителни анализи на европейско равнище) за насърчаване на основано на факти създаване на политики в областта на заетостта и социалната политика.

Заинтересованите страни могат да се възползват от дейности за създаване на мрежи от контакти и за изграждане на капацитет по линия на ЗиСИ.

За да се преодолеят слабостите на пазара на труда и да се развие интегриран пазар на труда в ЕС, по направлението се финансират трансгранични партньорства и услуги в трансграничните региони, както и целеви схеми за трудова мобилност в целия ЕС с цел попълване на свободните работни места там, където са установени дисбаланси на пазарите на труда.

Дейностите за комуникация и разпространение на информация също са важна част от програмата, по-специално взаимното обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, партньорски оценки и сравнителни анализи, както и изготвянето на ръководства, доклади и информационни материали и медийното отразяване.