Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

ΕΚΤ+ υπό άμεση διαχείριση (EaSI)

Illustration of the employment and social innovation strand

Το σκέλος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 762 εκατ. ευρώ. Το σκέλος EaSI βασίζεται στο προηγούμενο πρόγραμμα EaSI 2014-2020 και εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής και στον κοινωνικό πειραματισμό, στη στήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας και στις μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του μέσου που σχετίζονται με τον πρώην άξονα «Μικροχρηματοδότηση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Καθώς αποτελεί τμήμα του ΕΚΤ+, ακολουθεί τους ίδιους στόχους πολιτικής με το ΕΚΤ+ με βασικό πλαίσιο τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το EaSI επικεντρώνεται στις ακόλουθες κύριες προτεραιότητες πολιτικής:

            1) απασχόληση και δεξιότητες,

            2) αγορές εργασίας και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,

            3) κοινωνική προστασία και ενεργός ένταξη και

            4) συνθήκες εργασίας

Το EaSI πρέπει να στηρίζει εργασίες ανάλυσης (έρευνες, μελέτες, στατιστικά δεδομένα, μεθοδολογίες, ταξινομήσεις, μικροπροσομοιώσεις, δείκτες, και στήριξη παρατηρητηρίων και στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκής εμβέλειας) για την προώθηση τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του EaSI, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επωφελούνται από δραστηριότητες δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς εργασίας στην ΕΕ, χρηματοδοτεί διασυνοριακές συμπράξεις, και υπηρεσίες σε διασυνοριακές περιοχές, καθώς και στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί ανισορροπίες στις αγορές εργασίας.

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος του προγράμματος, ιδίως μέσω της αμοιβαίας μάθησης μέσω της ανταλλαγής πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, αξιολογήσεων από ομοτίμους και συγκριτικών αξιολογήσεων, αλλά και μέσω εκδηλώσεων, οδηγών, εκθέσεων, ενημερωτικού υλικού και κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης.

 

Latest news & videos