Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία

Η κοινωνική καινοτομία αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής ζωής μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης της κοινότητας ή της υγείας, ή μέσω της αντιμετώπισης κρίσιμων προβλημάτων όπως η φτώχεια ή οι διακρίσεις. Με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων, η Ευρώπη μπορεί να βρει νέες λύσεις σε παγιωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινή μας κοινωνία.

Στήριξη του ΕΚΤ+ στην κοινωνική καινοτομία

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) θα συνεχίσει να στηρίζει κοινωνικές καινοτομίες με πολλαπλά μέτρα, και τα κράτη μέλη καλούνται να στηρίζουν την κοινωνική καινοτομία με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ μέσω ειδικών δράσεων στο εθνικό/περιφερειακό τους πλαίσιο.

Εκτός από την παρέμβαση των κρατών μελών, οι ακόλουθες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία:

ΕΚΤ κοινωνική καινοτομία+

Με 197 εκατ. ευρώ, η νέα αυτή πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει πολυεθνικά έργα σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την επέκταση καινοτόμων λύσεων. Θα θεσπίσει επίσης ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία το οποίο θα συλλέγει, θα αξιολογεί, θα αναπτύσσει, θα επικυρώνει και θα διαδίδει κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για κοινωνική καινοτομία. Η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει αμοιβαία μάθηση, ανάπτυξη ικανοτήτων και δικτύωση στις διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ και σε άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Πλατφόρμα διακρατικής συνεργασίας

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί προσωρινή λύση έως ότου τεθεί σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία, συντονίζοντας τα διδάγματα που αντλούνται και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαχειριστικών αρχών. Παράλληλα με την κοινωνική καινοτομία, η πλατφόρμα αυτή θα αναπτύσσει επίσης τις ακόλουθες κοινότητες πρακτικής:

  • Απασχόληση, εκπαίδευση και δεξιότητες
  • Κοινωνική ένταξη
  • Διαχείριση βάσει αποτελεσμάτων

Βάση δεδομένων για την κοινωνική καινοτομία

Επί του παρόντος αναπτύσσεται μια νέα βάση δεδομένων για την κοινωνική καινοτομία με σκοπό τη στήριξη της προβολής των πρωτοβουλιών κοινωνικής καινοτομίας, τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συμπράξεων.

Η βάση δεδομένων, όταν τεθεί σε λειτουργία το 2021, θα περιλαμβάνει 100 μελέτες περιπτώσεων που θα έχουν λάβει εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση — καθώς και περαιτέρω συνοδευτικές πληροφορίες από τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους των έργων. Στο μέλλον πρόκειται να εμπλουτιστεί περαιτέρω και θα τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία.

Εθνικά κέντρα ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία

Αρχής γενομένης τον Μάιο του 2021 και για 2 χρόνια έξι έργα θα αφιερωθούν στη δημιουργία εθνικών κέντρων ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Τα κέντρα αυτά θα βοηθούν τις διαχειριστικές αρχές να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις κοινωνικής καινοτομίας, ενώ θα παρέχουν στήριξη στις επιτόπιες οργανώσεις με μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων και δικτύωσης.

Σκέλος EaSI του ΕΚΤ+

Η κοινωνική καινοτομία θα υποστηριχθεί επίσης στο πλαίσιο του σκέλους «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI) του ΕΚΤ+. Αυτό θα περιλαμβάνει προσκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ για την υποβολή προτάσεων κοινωνικού πειραματισμού με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και την επιτόπια αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν.