Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Πώς θα λειτουργήσει η πρωτοβουλία ALMA

cooks learning in kitchen
(c) Eυρωπαϊκή Ένωση

Η ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) είναι μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που επί του παρόντος βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Στόχος της ALMA είναι να συμπεριλάβει ενεργά περισσότερους νέους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, χρησιμοποιώντας τη διεθνή κινητικότητα ως βασικό εργαλείο για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία τους προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και νέες δεξιότητες σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα ένα εξατομικευμένο σχέδιο και συνεχή καθοδήγηση, εστιάζοντας σε πρακτικές μαθησιακές εμπειρίες που σχετίζονται με την εργασία στο εξωτερικό. 

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει πρακτικές πληροφορίες για τις διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ+, τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής και τους μελλοντικούς συμμετέχοντες στην ALMA. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ALMA.

Διαχειριστικές αρχές

Η πρωτοβουλία ALMA μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη διαφόρων ειδικών στόχων του ΕΚΤ+:

  • απασχόληση των νέων (α),
  • ίση πρόσβαση στην κατάρτιση και τη μαθησιακή κινητικότητα (στ),
  • ενεργητική ένταξη (η),
  • κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (θ) και (ι),
  • κοινωνική ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας (ιβ).

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης την ALMA για την εκπλήρωση των απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης του ΕΚΤ+ για τη νεολαία και την κοινωνική ένταξη.  

Η ALMA είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση σε ποσοστό έως και 95 % στο πλαίσιο της υποχρεωτικής προτεραιότητας για την κοινωνική καινοτομία. Εάν ο προγραμματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, η ALMA μπορεί να συμπεριληφθεί στις δράσεις στήριξης ειδικών στόχων που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη ή την απασχόληση των νέων. Οι τροποποιήσεις του προγράμματος μπορούν να προσθέσουν άμεσες αναφορές στην ALMA σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το δίκτυο ALMA συνδέει τις διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ+ και τους φορείς υλοποίησης που συμμετέχουν ή σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες ALMA. Το δίκτυο διευκολύνει την υλοποίηση έργων κινητικότητας ALMA σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Για να συμμετάσχετε ή να ζητήσετε πληροφορίες, επικοινωνήστε με: alma@esf.lt

Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν ομάδες-στόχους, κύκλους προγραμμάτων, πρότυπα ποιότητας και κριτήρια επιλεξιμότητας, περιγράφονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ

Οργανισμοί αποστολής και υποδοχής

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να γίνουν εταίροι της ALMA μπορούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων αναζήτησης εταίρων ALMA

Οι οργανισμοί αποστολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσκλήσεις της ALMA σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Για πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις, επικοινωνήστε με τη διαχειριστική αρχή του κράτους μέλους ή της περιφέρειάς σας.

Οι οργανισμοί υποδοχής μπορούν να δημιουργήσουν διακρατικές συμπράξεις με οργανισμούς αποστολής. Χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων αναζήτησης εταίρων ALMA ή επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή για ευκαιρίες συμπράξεων.

Άλλοι τοπικοί φορείς (εταιρείες, οργανώσεις νεολαίας, κέντρα κατάρτισης κ.λπ.) ενθαρρύνονται επίσης να εγγραφούν στη βάση δεδομένων.

Μελλοντικοί συμμετέχοντες στην ALMA

Τα άτομα δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για την ALMA, και υπεύθυνοι για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων είναι οι οργανισμοί που συγχρηματοδοτούνται από εθνικά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΚΤ+. 

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της ALMA, επικοινωνήστε με τη διαχειριστική αρχή του κράτους μέλους ή της περιφέρειάς σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU