Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Τι είναι το ΕΚΤ+

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το Ταμείο θα αποτελέσει επίσης έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία του κορονοϊού. Η πανδημία έχει αναστρέψει τα οφέλη όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, έχει προκαλέσει προβλήματα στα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα υγείας και έχει αυξήσει τις ανισότητες. Το ΕΚΤ+ θα αποτελέσει ένα από τα βασικά μέσα της ΕΕ που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει επίσης την αποστολή του για στήριξη της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ, μειώνοντας τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών.

ΕΚΤ+: συνδυασμός τεσσάρων ταμείων

Το ΕΚΤ+ συγκεντρώνει τέσσερα χρηματοδοτικά μέσα που ήταν χωριστά την περίοδο προγραμματισμού

2014-2020: το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Πώς θα παρέχει στήριξη το ΕΚΤ+

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ τελεί κυρίως υπό τη διαχείριση των κρατών μελών, με την Επιτροπή να έχει εποπτικό ρόλο. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω:

Latest news & videos