Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Πώς λειτουργεί η άμεση διαχείριση

Σε αντίθεση με το άλλο σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), το μεγαλύτερο μέρος του σκέλους για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) τελεί υπό τη διαχείριση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η άμεση διαχείριση συνεπάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την παροχή επιχορηγήσεων σε έργα, καθώς και προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών και/ή προμηθειών. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να απονείμει βραβεία. Οι διεθνείς οργανώσεις υλοποιούν μικρό μέρος του προγράμματος υπό έμμεση διαχείριση.

Οι δραστηριότητες περιγράφονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας, τα οποία καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Στην τεχνική ομάδα εργασίας του EaSI, που λειτουργεί στο πλαίσιο της επιτροπής του ΕΚΤ+, συμμετέχουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τεχνική ομάδα εργασίας του EaSI συζητά την υλοποίηση του σκέλους EaSI, ιδίως των προγραμμάτων εργασίας του.  Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνική ομάδα εργασίας του EaSI είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα το EaSI στη χώρα σας.

Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ετήσια προγράμματα εργασίας του EaSI.

Τι είναι οι επιχορηγήσεις και η υποβολή προσφορών

Η επιχορήγηση είναι χρηματοδοτική συνεισφορά για τη στήριξη έργων ή οργανώσεων που προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην υλοποίηση προγράμματος ή πολιτικής της ΕΕ. Οι επιχορηγήσεις παρέχονται κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, εκτός εάν ο δικαιούχος είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα από τεχνική ή νομική άποψη να υλοποιήσει τη δράση. Τέτοιες εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα προγράμματα εργασίας.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς.

Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων κυρίως υπηρεσιών πνευματικής φύσεως (στατιστικές εκθέσεις ή εκθέσεις ελέγχου, συμβουλευτικές εργασίες, υλικό επικοινωνίας, μετάφραση κ.λπ.).

Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του EaSI.   Οι μεγάλες δημόσιες συμβάσεις δημοσιεύονται επίσης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ:  TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών).

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

Οι συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Πρόσβαση έχουν όλες οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη και τρίτες χώρες που καλύπτονται από διεθνή ή διμερή συμφωνία.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, η συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του EaSI είναι ανοιχτή σε άτομα και οργανισμούς από τις ακόλουθες χώρες:

  • κράτη μέλη της ΕΕ (και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη τους)·
  • χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΟΧ·
  • υπό προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις συμφωνίες-πλαίσιο που έχουν συναφθεί με αυτές·
  • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία συμμετοχής στο σκέλος ή τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας του EaSI, εάν είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας δράσης. Ωστόσο, στην τελευταία περίπτωση, οι οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα θα πρέπει καταρχήν να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.

Τέλος, το EaSI είναι επίσης ανοικτό σε κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή οποιουδήποτε διεθνή οργανισμού.