Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Jak funguje přímé řízení

Na rozdíl od druhé složky Evropského sociálního fondu plus (ESF+) řídí většinu programu Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) útvary Evropské komise. Přímé řízení znamená, že Evropská komise vyhlašuje jednak výzvy k podávání návrhů na přidělení grantů na projekty, jednak výzvy k podávání nabídek za účelem zadání veřejné zakázky na dodávku zboží či služeb. Komise může rovněž udělovat ceny. Malou část programu pak provádějí mezinárodní organizace, a to v rámci nepřímého řízení.

Konkrétní činnosti jsou popsány v ročních pracovních programech vypracovaných po konzultaci s členskými státy EU a zúčastněnými stranami, včetně zástupců občanské společnosti.

Technickou pracovní skupinu EaSI fungující v rámci výboru ESF+ tvoří zástupci členských států a Evropské komise. Pracovní skupina projednává provádění složky EaSI, zejména její pracovní programy. Více informací o technické pracovní skupině EaSI najdete na stránce „Program EaSI ve vaší zemi“.

Roční pracovní programy EaSI jsou k dispozici zde.

Granty a veřejné zakázky

Grant je finanční příspěvek na podporu projektů nebo organizací, které prosazují zájmy Unie nebo napomáhají provádění programu nebo politiky EU. Granty se udělují na základě výzev k podávání návrhů, pokud příjemce není jediným subjektem, který může danou akci provést. Takové výjimky bývají uvedeny ve výše zmíněných pracovních programech.

Výzvy k podávání návrhů se zveřejňují na portálu pro financování a nabídková řízení.

Veřejné zakázky využívá Komise k nákupu zboží a služeb nezbytných pro provádění programu. Jedná se převážně o služby intelektuální povahy (statistické nebo auditní zprávy, konzultační činnost, komunikační materiály, překlady apod.).

Veřejné zakázky vyhlašované v rámci programu EaSI jsou zveřejňovány zde. Velké zakázky jsou zveřejňovány i v dodatku Úředního věstníku Evropské unie a na platformě pro elektronické zadávání veřejných zakázek ze strany orgánů EU: TED (Tenders Electronic Daily)

Kdo se může zúčastnit?

Veřejné zakázky se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými Světovou obchodní organizací. Ucházet se o ně mohou všechny subjekty usazené v členských státech a ve třetích zemích, na které se vztahuje mezinárodní nebo dvoustranná dohoda.

Pokud jde o granty, na výzvy k podávání návrhů v rámci programu EaSI mohou reagovat osoby a organizace z těchto zemí:

  • členské státy EU (a jejich zámořské země a území)
  • země EHP v souladu s Dohodou o EHP
  • přistupující země EU, kandidátské země a potenciální kandidátské země v souladu s rámcovými dohodami, které s nimi byly uzavřeny
  • třetí země, které podepsaly dohodu o účasti ve složce, nebo třetí země uvedená v pracovním programu EaSI, je-li to nezbytné pro dosažení cílů dané akce. V posledně uvedeném případě by však organizace usazené v této třetí zemi měly v zásadě nést náklady své účasti.

Programu EaSI se může také účastnit jakýkoli právní subjekt zřízený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.