Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Sdílené řízení

Díky sdílenému řízení zůstává odpovědnost na odpovídající úrovni, takže financování lépe podporuje cíle fondu ESF+. Evropský sociální fond plus (ESF+) je spolu s Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Fondem soudržnosti (FS) a Fondem pro spravedlivou transformaci (FST) nedílnou součástí politiky soudržnosti EU.

Jak funguje sdílené řízení

Sdílené řízení znamená, že odpovědnost za řízení fondu ESF+ nese Komise i členské státy.

Na začátku každého sedmiletého programového období se Komise a členské státy dohodnou na klíčových prioritách pro investice z fondu ESF+, které jsou stanoveny ve vnitrostátních nebo regionálních programech. Členský stát a Komise se mohou například dohodnout, že je třeba se více zaměřit na nezaměstnanost mladých lidí nebo na zlepšení státního systému vzdělávání.

Po schválení programů jsou členské státy odpovědné za provedení plánovaných akcí, včetně výběru konkrétních projektů, jež financování obdrží, a plateb organizátorům projektů. Členské státy přidělují finanční prostředky široké škále organizací: veřejným subjektům, soukromým podnikům a občanské společnosti. Komise provádění sleduje, proplácí výdaje a v konečném důsledku nese odpovědnost za rozpočet.

Důležitým aspektem je, že sdílené řízení funguje na základě zásady partnerství, podle níž by měli být partneři a zúčastněné strany zapojeni do všech fází realizace od programování až po provádění, monitorování a hodnocení. Tato zásada je klíčová pro zajištění toho, aby výdaje byly vynakládány co nejúčinněji a nejefektivněji.

Hlavním principem sdíleného řízení fondu ESF+ je spolufinancování. V jeho rámci do celkového rozpočtu programu ESF+ přispívají ze svých rozpočtů EU i členské státy. V závislosti na oblasti investic a úrovni rozvoje regionu, v němž jsou činnosti prováděny, se míra spolufinancování ze strany Unie pohybuje od 50 % do 95 %.