Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Sociální inovace a nadnárodní spolupráce

Sociální inovace mají za cíl podporovat evropský způsob života zlepšováním pracovních podmínek a vzdělávání, rozvojem komunit či zdravotnictví nebo řešením kritických problémů, jako je chudoba a diskriminace. Díky zapojení veřejných orgánů, občanské společnosti, akademické obce a podniků může Evropa najít nová řešení zakořeněných problémů, s nimiž se naše společnost potýká.

Podpora sociálních inovací z ESF+

Evropský sociální fond plus (ESF+) bude i nadále podporovat sociální inovace řadou opatření. Po členských státech se požaduje, aby tyto inovace podporovaly finančními prostředky z ESF prostřednictvím specifických opatření ve svém vlastním vnitrostátním/regionálním kontextu.

Vedle opatření členských států budou sociální inovace podporovány těmito akcemi na úrovni EU:

ESF Sociální inovace+

Tato nová iniciativa s rozpočtem 197 milionů eur bude zahrnovat celounijní nadnárodní projekty zaměřené na vývoj, reprodukování a rozšiřování inovativních řešení. Rovněž se v jejím rámci zřídí Evropské centrum kompetencí pro sociální inovace, které bude shromažďovat, posuzovat, rozvíjet, ověřovat a šířit vhodné nástroje a metody pro sociální inovace. Řídicím orgánům ESF a dalším příslušným zainteresovaným stranám iniciativy nabídne vzájemné učení, budování kapacit a vytváření sítí.

Platforma nadnárodní spolupráce

Platforma bude prozatímně fungovat až do zprovoznění Evropského centra kompetencí pro sociální inovace a bude pomáhat koordinovat získané poznatky a výměnu informace mezi řídicími orgány. Vedle sociálních inovací bude platforma rovněž rozvíjet následující komunity pro sdílení praktických postupů:

  • Zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava
  • Sociální začleňování
  • Řízení založené na výsledcích

Databáze sociálních inovací

Aktuálně se připravuje nová databáze sociálních inovací, jejímž úkolem bude zviditelňovat iniciativy v oblasti sociálních inovací, zveřejňovat osvědčené postupy a usnadňovat budování partnerství.

V okamžiku zprovoznění na podzim 2021 bude v databázi 100 případových studií podporovaných z vnitrostátních prostředků nebo z prostředků EU, spolu s dalšími podpůrnými informacemi od řídicích orgánů a příjemců projektů. V budoucnu ji bude spravovat Evropské centrum kompetencí pro sociální inovace, které do ní bude vkládat další údaje.

Národní centra kompetencí pro sociální inovace

V květnu 2021 začala dvouletá realizace šesti projektů, jejichž cílem je vybudovat národní centra kompetencí pro sociální inovace téměř ve všech členských státech. Tato centra pomohou řídicím orgánům plánovat a provádět opatření v oblasti sociálních inovací, jakož i podporovat organizace pracující v terénu prostřednictvím budování kapacit a vytváření sítí.

Složka EaSI v rámci ESF+

Sociální inovace budou rovněž podporovány v rámci složky Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) fondu ESF+. Složka bude zahrnovat výzvy k podávání návrhů v oblasti sociálního experimentování v celé EU s cílem podpořit provádění evropského pilíře sociálních práv a reagovat na vznikající potřeby v praxi.