Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Co je ESF+

Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním nástrojem Evropské unie (EU) pro investice do lidského kapitálu. S rozpočtem ve výši téměř 99,3 mld. eur na období 2021–2027 bude i nadále významně přispívat k politikám EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.

Fond bude rovněž jedním ze základních kamenů socioekonomického zotavení EU po koronavirové pandemii. Pandemie zmařila snahy o zvýšení účasti na trhu práce, ohrozila systémy vzdělávání a zdravotní péče a prohloubila nerovnosti. ESF+ bude jedním z klíčových nástrojů Unie na pomoc členským státům při řešení těchto problémů.

V rámci politiky soudržnosti bude ESF+ rovněž pokračovat ve svém poslání podporovat hospodářskou, územní a sociální soudržnost v Unii, a to snižováním rozdílů mezi členskými státy a regiony.

ESF+: kombinace čtyř fondů

ESF+ sdružuje čtyři nástroje financování, které byly v programovém období 2014–2020 oddělené:

Evropský sociální fond (ESF), Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí a program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Jak bude podpora z ESF+ poskytována

Podporu v rámci ESF+ řídí především členské státy, přičemž Komise plní kontrolní úlohu. Financování se proto provádí prostřednictvím: