Přejít k hlavnímu obsahu
Evropský sociální fond plus

Co je ESF+

Evropský sociální fond plus (ESF+) je hlavním nástrojem Evropské unie, který umožňuje investovat do lidí, a podporovat tak provádění evropského pilíře sociálních práv. S rozpočtem ve výši 142,7 mld. eur na období 2021–2027 bude ESF+ i nadále významně přispívat k politickým opatřením EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.

Tento fond je rovněž jedním ze základních kamenů socioekonomického zotavení EU po koronavirové pandemii. Pandemie zmařila snahy o zvýšení účasti na trhu práce, ohrozila systémy vzdělávání a zdravotní péče a prohloubila nerovnosti. ESF+ je proto jedním z klíčových nástrojů Unie na pomoc členským zemím při řešení těchto problémů.

V rámci politiky soudržnosti bude ESF+ rovněž pokračovat ve svém poslání podporovat hospodářskou, územní a sociální soudržnost v Unii, a to snižováním rozdílů mezi členskými státy a regiony.

ESF+: kombinace čtyř fondů

ESF+ sdružuje čtyři nástroje financování, které byly v programovém období 2014–2020 oddělené: Evropský sociální fond (ESF), Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Jak je podpora z ESF+ poskytována

Podporu v rámci ESF+ řídí především členské země EU samy, přičemž Evropská komise plní kontrolní úlohu. Financování se proto provádí prostřednictvím:

Realizace zásad evropského pilíře sociálních práv

20 zásad evropského pilíře sociálních práv představuje vodítko k vytvoření k silné sociální Evropy, která bude spravedlivá, inkluzivní a plná příležitostí.  Tyto zásady jsou s ESF+ zřetelně propojené prostřednictvím jeho hlavních cílů.