Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

Как да осигурим успеха на ALMA

cooks learning in kitchen
(c) Европейски съюз

ALMA (от английски Aim, Learn, Master, Achieve — стреми се, учи, овладей, постигай) е инициатива, предназначена за млади хора на възраст между 18 и 29 години, които понастоящем не са заети с работа, учене или обучение (NEET).

Целта на ALMA е повече млади хора да се включат активно на пазара на труда и в обществото като цяло посредством международната мобилност като ключов инструмент за тяхното професионално и личностно развитие.

Инициативата им дава уникална възможност да придобият професионален опит и нови умения в различни държави от ЕС. На всеки участник в инициативата се предоставя персонализиран план и текущо наставничество с акцент върху практическо обучение в чужбина, свързано със съответната професия. 

Тази страница съдържа практическа информация за управляващите органи по ЕСФ+, изпращащите и приемащите организации и бъдещите участници в ALMA. За повече подробности, моля, разгледайте ръководството за ALMA.

Управляващи органи

Инициативата ALMA може да помогне за постигането на няколко специфични цели на ЕСФ+:

  • младежка заетост,
  • равен достъп до обучение и образователна мобилност,
  • активно приобщаване,
  • социално-икономическа интеграция на граждани на трети държави и на маргинализирани общности,
  • социална интеграция на хората, изложени на риск от бедност.

Държавите членки могат също така да използват ALMA, за да изпълнят изискванията на ЕСФ+ за тематична концентрация в областта на младежта и социалното приобщаване.  

ALMA отговаря на условията за съфинансиране в размер до 95 % по задължителния приоритет за социални иновации. Ако програмирането е в ход, ALMA може да бъде включена в действията в подкрепа на конкретни цели, свързани със социалното приобщаване или младежката заетост. С изменения на програмата могат да бъдат добавени преки препратки към ALMA на по-късен етап.

Мрежата ALMA свързва управляващите органи по ЕСФ+ и изпълнителните органи, които участват или планират да участват в действия по инициативата ALMA. Мрежата улеснява изпълнението на проекти за мобилност в рамките на ALMA във всички държави членки и региони. За участие и информация пишете на адрес: alma@esf.lt

Опростените варианти за разходите на равнището на ЕС, обхващащи целевите групи, програмните цикли, стандартите за качество и критериите за допустимост, са описани в делегирания акт на ЕС

Изпращащи и приемащи организации

Организациите, които желаят да станат партньори по ALMA, могат да се регистрират в базата данни за търсене на партньори по ALMA

Изпращащите организации могат да кандидатстват в покани по ALMA на национално или регионално равнище. За информация за поканите се свържете с управляващия орган във вашата държава членка или регион.

Приемащите организации могат да създават транснационални партньорства с изпращащите организации. Използвайте базата данни за търсене на партньори по ALMA или се свържете със съответния управляващ орган за възможности за партньорство.

Други местни субекти (дружества, младежки организации, центрове за обучение и др.) също се насърчават да се регистрират в базата данни.

Бъдещи участници в ALMA

Физическите лица не могат да кандидатстват пряко за участие в ALMA, а организациите, съфинансирани от национални и регионални програми по линия на ЕСФ+, са тези, които определят участниците. 

За информация за изпълнението на ALMA се свържете с управляващия орган във вашата държава членка или регион.

За повече информация, моля, пишете на адрес: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU