Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

Как функционира прякото управление

За разлика от другото направление на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), по-голямата част от направлението „Заетост и социални иновации“ (EaSI) се управлява от ведомствата на Европейската комисия. Прякото управление означава, че Европейската комисия обявява покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти, както и покани за участие в търгове за възлагане на обществени поръчки за услуги и/или доставки. Комисията би могла също така да присъжда награди. Международните организации изпълняват малка част от програмата при непряко управление.

Дейностите са описани в годишните работни програми, изготвени след консултации с държавите от ЕС и заинтересованите страни, включително представители на гражданското общество.

Техническата работна група на EaSI към Комитета за ЕСФ+ (ТРГ на EaSI) се състои от представители на правителствата на държавите членки и на Европейската комисия. Техническата работна група на EaSI обсъжда изпълнението на направлението EaSI, по-специално неговите работни програми.  Повече информация за ТРГ на EaSI можете да намерите на страницата EaSI във вашата страна.

Годишната работна програма на EaSI е достъпна тук.

Какво представляват безвъзмездните средства и обществените поръчки

Безвъзмездните средства представляват финансово участие в подкрепа на проекти или организации, които подкрепят интересите на ЕС или подпомагат изпълнението на програма или политика на Съюза. Безвъзмездните средства се отпускат след покани за представяне на предложения, освен ако бенефициерът е единственият, който може да изпълни действието. Такива изключения има в посочените по-горе работни програми.

Поканите за представяне на предложения се публикуват на портала за финансиране и обществени поръчки.

Обществените поръчки се използват от Комисията за закупуване на услуги и доставки, необходими за изпълнението на програмата, включително предимно интелектуални услуги (статистически или одитни доклади, консултантски дейности, комуникационни материали, превод и др.).

Търговете в рамките на EaSI се публикуват тук,    а големите обществени поръчки се публикуват и в притурката към Официален вестник на Европейския съюз и на платформата за електронни обществени поръчки на институциите на ЕС:  TED − Електронен ежедневник за поръчки

Кой може да участва?

Обществените поръчки се възлагат съгласно правилата на Световната търговска организация в тази област. Достъп имат всички образувания, установени в страните от ЕС и трети държави, обхванати от международно или двустранно споразумение.

Що се отнася до безвъзмездните средства, в поканите за представяне на предложения по линия на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации могат да участват лица и организации от следните държави:

  • Държави от ЕС (и техни отвъдморски страни и територии)
  • Държави от ЕИП — в съответствие със Споразумението за ЕИП;
  • Присъединяващите се към ЕС държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки — в съответствие с рамковите споразумения, сключени с тях;
  • Трети държави, които са подписали споразумение за участие в направлението, или трета държава, посочена в работната програма на EaSI, ако това е необходимо за постигането на целите на дадено действие. В последния случай обаче организациите, установени в такава държава извън ЕС, по принцип следва да поемат разходите за своето участие.

И накрая, EaSI е отворена и за всеки правен субект, създаден съгласно правото на Съюза, или за всяка международна организация.