Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

Споделено управление

Споделеното управление дава възможност за поддържане на адекватно равнище на отговорност,  като по този начин чрез финансирането се подкрепя по-ефикасно изпълнението на целите на ЕСФ+. Заедно с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход, ЕСФ+ е неразделна част от политиката на сближаване на ЕС.

Как функционира споделеното управление

Споделеното управление означава, че отговорността за управлението на ЕСФ+ се носи от Комисията и държавите от ЕС.

В началото на всеки седемгодишен програмен период Комисията и държавите от ЕС се споразумяват по основните приоритети за инвестициите в рамките на ЕСФ+, които се посочват в националните или регионалните програми. Например дадена държава членка и Комисията могат да се споразумеят, че е необходимо да се обърне допълнително внимание на младежката безработица или подобряването на държавната образователна система.

След като програмите бъдат одобрени, държавите от ЕС носят отговорност за изпълнението на планираните действия – включително подбор на конкретни проекти за финансиране и заплащане на организаторите на проекти. Държавите членки предоставят финансиране на широк кръг организации – публични органи, частни дружества и гражданското общество. Комисията следи за изпълнението, възстановява разходи и носи крайната отговорност за бюджета.

Важно е, че споделеното управление функционира съгласно принципа на партньорство, според който партньорите и заинтересованите страни следва да бъдат асоциирани на всички етапи — от програмирането до изпълнението, мониторинга и оценката. Този принцип е от ключово значение, за да се гарантира максимална ефективност и ефикасност на разходите.

Благодарение на основния принцип на споделеното управление на ЕСФ+ — съфинансирането  — бюджетите на ЕС и страните членки допринасят за общия бюджет на дадена програма по ЕСФ+. В зависимост от областта на инвестициите и равнището на развитие на региона, в който се осъществяват дейностите, процентът на съфинансиране от ЕС може да варира между 50 % и 95 %.