Премини към основното съдържание
Европейски социален фонд плюс

Социални иновации и транснационално сътрудничество

Социалните иновации имат за цел подобряване на условията на живот в Европа чрез подобряване на условията на труд, образованието, развитието на общностите или здравеопазването или чрез справяне с критични проблеми, като например бедността или дискриминацията. С помощта на публичните органи, гражданското общество, академичните среди и предприятията Европа може да намери нови решения на вкоренени проблеми, пред които е изправено нашето общество.

Подкрепа по ЕСФ+ за социални иновации

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) ще продължи да подкрепя социалните иновации с множество мерки, а държавите членки се приканват да подпомагат социалните иновации, като използват финансиране от ЕСФ за специфични действия в своя национален/регионален контекст.

Освен мерките на държавите членки следните действия на равнище ЕС са насочени към социални иновации:

ЕСФ — социални иновации +

С бюджет от 197 млн. евро тази нова инициатива ще включва общоевропейски многонационални проекти за разработване, възпроизвеждане и широко използване на иновативни решения. Освен това ще бъде създаден Европейски експертен център за социални иновации, който ще събира, оценява, разработва, валидира и разпространява подходящи инструменти и методи за социални иновации. В рамките на инициативата управляващите органи на ЕСФ и други заинтересовани страни ще могат да се възползват от възможности за взаимно обучение, изграждане на капацитет и създаване на мрежи от контакти.

Платформа за транснационално сътрудничество

Платформата функционира временно, докато Европейският експертен център за социални иновации започне работа. Чрез нея се координира извличането на поуки и споделянето на информация между управляващите органи. Освен за социални иновации платформата ще се използва за развитие на общности от практикуващи специалисти в следните области:

  • заетост, образование и умения
  • социално приобщаване
  • управление, основано на резултатите

База данни за социални иновации

В момента се разработва нова база данни за социални иновации, за да се подпомогне видимостта на инициативите за социални иновации, да се популяризират най-добрите практики и да се улесни изграждането на партньорства.

Базата данни ще стартира през есента на 2021 г. и ще съдържа данни за 100 конкретни случая на национално финансиране или финансиране от ЕС с допълнителна подкрепяща информация от управляващите органи и бенефициерите по проектите. В бъдеще тя ще бъде допълнително обогатена и управлявана от Европейския експертен център за социални иновации.

Национални експертни центрове за социални иновации

В продължение на 2 години от май 2021 г. нататък в рамките на шест проекта ще бъдат изградени национални експертни центрове за социални иновации в почти всички държави от ЕС. Тези центрове ще помагат на управляващите органи да планират и изпълняват действия в областта на социалните иновации, както и ще подкрепят организациите по места с мерки за изграждане на капацитет и създаване на мрежи от контакти.

Направление ЗиСИ на ЕСФ+

Социалните иновации ще се подкрепят и по направлението „Заетост и социални иновации“ (ЗиСИ) на ЕСФ+. Това ще включва покани на равнище ЕС за представяне на предложения за социално експериментиране в подкрепа на прилагането на Европейския стълб на социалните права, както и в отговор на нововъзникващи нужди по места.