Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

Socialinės inovacijos ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas

Socialinėmis inovacijomis siekiama prisidėti prie europietiškos gyvensenos gerinant darbo sąlygas, švietimą, bendruomenės vystymąsi ar sveikatą arba sprendžiant tokias esmines problemas kaip skurdas ar diskriminacija. Įtraukdama valdžios institucijas, pilietinę visuomenę, akademinę bendruomenę ir įmones, Europa gali rasti naujų sprendimų įsisenėjusioms mūsų visuomenės problemoms spręsti.

ESF+ parama socialinėms inovacijoms

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) socialines inovacijas toliau rems įvairiomis priemonėmis, o valstybių narių prašoma socialines inovacijas ESF lėšomis remti vykdant konkrečius veiksmus nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu.

Šalia valstybių narių veiksmų, toliau nurodyti ES lygmens socialinėms inovacijoms skirti veiksmai:

„ESF socialinės inovacijos +“

Ši nauja iniciatyva, kuriai bus skirta 197 mln. EUR, apims ES masto tarpvalstybinius projektus, kuriais siekiama kurti, atkartoti ir plėtoti novatoriškus sprendimus. Pagal šią iniciatyvą taip pat bus įsteigtas Europos socialinių inovacijų kompetencijos centras, kuris rinks, vertins, plėtos, tvirtins ir skleis tinkamas socialinių inovacijų priemones ir metodus. Pagal šią iniciatyvą ESF vadovaujančiosioms institucijoms ir kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams bus sudarytos sąlygos mokytis vieniems iš kitų, stiprinti gebėjimus ir kurti tinklus.

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo platforma

Platforma veikia laikinai, kol pradės veikti Europos socialinių inovacijų kompetencijos centras. Ji koordinuoja įgytą patirtį ir dalijimąsi informacija tarp vadovaujančiųjų institucijų. Be socialinių inovacijų, platforma taip pat padės kurti veiklos bendruomenes šiose srityse:

  • užimtumo, švietimo ir įgūdžių,
  • socialinės įtraukties,
  • rezultatais grindžiamo valdymo.

Socialinių inovacijų duomenų bazė

Šiuo metu kuriama nauja socialinių inovacijų duomenų bazė, kuria siekiama didinti socialinių inovacijų iniciatyvų matomumą, viešinti geriausią patirtį ir sudaryti palankesnes sąlygas partnerystės ryšių mezgimui.

Iki 2021 m. rudens, kai pradės veikti duomenų bazė, jai bus pateikta 100 atvejų tyrimų, paremtų nacionalinėmis arba ES lėšomis, ir daugiau vadovaujančiųjų institucijų ir projektų paramos gavėjų informacijos. Ateityje duomenų bazę toliau pildys ir valdys Europos socialinių inovacijų kompetencijos centras.

Nacionaliniai socialinių inovacijų kompetencijos centrai

Nuo 2021 m. gegužės mėn. pagal šešis projektus beveik visose valstybėse narėse dvejus metus bus kuriami nacionaliniai socialinių inovacijų kompetencijos centrai. Šie centrai padės vadovaujančiosioms institucijoms programuoti ir įgyvendinti socialinių inovacijų veiksmus, taip pat rems vietoje veikiančias organizacijas gebėjimų stiprinimo ir tinklų kūrimo priemonėmis.

ESF+ EaSI kryptis

Socialinės inovacijos taip pat bus remiamos pagal ESF+ užimtumo ir socialinių inovacijų kryptį (EaSI). Tai apims kvietimus teikti pasiūlymus dėl ES masto socialinių eksperimentų, siekiant remti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą ir reaguoti į naujus poreikius vietoje.