Pereiti į pagrindinį turinį
Europos socialinis fondas +

Kaip veikia tiesioginis valdymas?

Kitaip nei kitų „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) krypčių atveju, didžiąją Užimtumo ir socialinių inovacijų (EaSI) krypties dalį valdo Europos Komisijos tarnybos. Šis tiesioginis valdymas reiškia, kad Europos Komisija skelbia kvietimus teikti pasiūlymus dėl dotacijų skyrimo projektams, taip pat kvietimus teikti pasiūlymus dėl paslaugų ir (arba) tiekimo sutarčių sudarymo. Komisija taip pat gali skirti apdovanojimus. Tarptautinės organizacijos įgyvendina nedidelę programos dalį pagal netiesioginio valdymo principą.

Veikla aprašyta metinėse darbo programose, parengtose pasikonsultavus su ES valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus.

EaSI techninę darbo grupę prie ESF+ komiteto sudaro valstybių narių vyriausybių ir Europos Komisijos atstovai. EaSI techninė darbo grupė aptaria EaSI krypties, visų pirma jos darbo programų, įgyvendinimą.  Daugiau informacijos apie EaSI techninę darbo grupę EaSI jūsų šalyje svetainėje.

EaSI metines darbo programas galima rasti čia.

Dotacijos ir konkursai

Dotacija finansiškai prisidedama prie paramos projektams arba organizacijoms, kurie padeda užtikrinti ES interesus arba įgyvendinti ES programą ar politiką. Dotacijos skiriamos paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus, išskyrus atvejus, kai atlikti veiksmą gali arba turi teisę tik dotacijos gavėjas. Tokios išimtys numatytos pirmiau minėtose darbo programose.

Kvietimai teikti pasiūlymus skelbiami Finansavimo ir konkursų portale.

Viešuosius pirkimus Komisija naudoja programos įgyvendinimui reikalingoms paslaugoms ir tiekimui vykdyti, įskaitant daugiausiai intelektines paslaugas (statistines arba audito ataskaitas, konsultacinį darbą, komunikacinę medžiagą, vertimą ir t. t.).

Pagal EaSI paskelbti konkursai skelbiami čia;  dideli viešieji pirkimai taip pat skelbiami ES oficialiojo leidinio priede ir ES institucijų e. viešojo pirkimo platformoje  Ted – tenders electronic daily.

Kas gali dalyvauti?

Konkursai skelbiami laikantis Pasaulio prekybos organizacijos nustatytų viešųjų pirkimų taisyklių. Prieiga suteikiama visiems subjektams, įsteigtiems valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, kurioms taikomas tarptautinis arba dvišalis susitarimas.

EaSI kvietimuose teikti pasiūlymus dėl dotacijų gali dalyvauti ir asmenys ir organizacijos iš šių šalių:

  • ES valstybių narių (ir jų užjūrio šalių ir teritorijų);
  • EEE šalių pagal EEE susitarimą;
  • į ES stojančiųjų valstybių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių pagal su jomis sudarytus bendruosius susitarimus;
  • trečiųjų šalių, pasirašiusių susitarimą dalyvauti EaSI krypties veikloje, arba EaSI darbo programoje nurodytos trečiosios šalies, jei to reikia veiksmo tikslams pasiekti. Tačiau pastaruoju atveju ne ES šalyje įsisteigusios organizacijos iš esmės turėtų padengti savo dalyvavimo išlaidas.

Galiausiai EaSI taip pat gali naudotis bet kuris juridinis asmuo, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, arba bet kuri tarptautinė organizacija.