Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Social innovation och samarbete över gränserna

Social innovation ska förbättra människors levnadsvillkor genom insatser för till exempel bättre arbetsvillkor, utbildning, samhällsutveckling och folkhälsa och minskad fattigdom och diskriminering. Genom att involvera myndigheter, civilsamhället, forskare och företag kan EU hitta nya lösningar på gemensamma problem.

ESF+ stöder social innovation

Europeiska socialfonden+ (ESF+) kommer att fortsätta att stödja social innovation på olika sätt, och EU-länderna uppmanas att använda anslag från ESF+ till egna nationella eller regionala insatser.

På EU-nivå är följande åtgärder inriktade på social innovation:

ESF Social innovation+

Med en budget på 197 miljoner euro kommer det här nya initiativet att omfatta EU-projekt för att utveckla, sprida och utöka innovativa lösningar. Det ska också inrättas ett europeiskt kompetenscentrum för social innovation som ska samla in, bedöma, utveckla, validera och sprida lämpliga verktyg och metoder för social innovation. Förvaltande myndigheter och andra berörda parter får också möjlighet till ömsesidigt lärande, kapacitetsuppbyggnad och nätverksbygge.

Plattform för samarbete över gränserna

Plattformen är en tillfällig lösning till dess att det europeiska kompetenscentrumet för social innovation har börjat arbeta och har till uppgift att samordna myndigheternas utbyte av erfarenheter och information. Plattformen bidrar också till praktikgemenskaper på följande områden:

  • Sysselsättning, utbildning och kompetens
  • Social inkludering
  • Resultatbaserad förvaltning

Databas över social innovation

En ny databas för social innovation håller på att tas fram för att lyfta fram initiativ för social innovation, sprida bästa praxis och underlätta partnerskap.

Databasen öppnar hösten 2021 och kommer då att innehålla beskrivningar av 100 projekt som får stöd från EU eller medlemsländerna, med information från ansvariga myndigheter och projektsamordnare. I framtiden kommer databasen att fyllas på och skötas av det europeiska kompetenscentrumet för social innovation.

Nationella kompetenscentrum för social innovation

Från och med maj 2021 kommer sex projekt att under två års tid bygga upp nationella kompetenscentrum för social innovation i nästan alla EU-länder. Centrumen kommer att hjälpa myndigheterna att planera och genomföra åtgärder för social innovation och hjälpa organisationer att skapa nätverk och bygga upp sin kapacitet.

Easi-delen av ESF+

Social innovation kommer också att stödjas genom socialfondens del för sysselsättning och social innovation (Easi). Det omfattar bland annat ansökningsomgångar för sociala projekt för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och tillgodose nya behov på fältet.