Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

Innowacje społeczne i współpraca transnarodowa

Innowacje społeczne mają na celu podniesienie jakości życia w Europie poprzez poprawę warunków pracy, edukacji, rozwoju społeczności lokalnych lub zdrowia, bądź poprzez rozwiązywanie najważniejszych problemów, takich jak ubóstwo lub dyskryminacja. Angażując organy publiczne, społeczeństwo obywatelskie, środowiska akademickie i przedsiębiorstwa, Europa może znaleźć nowe rozwiązania utrwalonych problemów, z którymi boryka się europejskie społeczeństwo.

Wsparcie EFS+ na rzecz innowacji społecznych

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) będzie nadal wspierał innowacje społeczne za pomocą rozlicznych środków – państwa członkowskie mają je wspierać za pomocą funduszy z EFS w ramach konkretnych działań w ich własnym kontekście krajowym/regionalnym.

Innowacje społeczne są wspierane nie tylko na poziomie krajowym, ale także poprzez następujące działania na poziomie unijnym:

Innowacje społeczne w ramach EFS+

Ta nowa inicjatywa, dysponująca kwotą 197 mln euro, obejmie ogólnounijne, wielonarodowe projekty mające na celu opracowanie, powielanie i zwiększanie skali innowacyjnych rozwiązań. W ramach inicjatywy powstanie również europejskie centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych, które będzie gromadzić, oceniać, opracowywać, zatwierdzać i rozpowszechniać odpowiednie narzędzia i metody w zakresie innowacji społecznych. W ramach tej inicjatywy instytucje zarządzające EFS i inne zainteresowane strony zyskają możliwość wzajemnego uczenia się, budowania zdolności i tworzenia sieci kontaktów.

Platforma współpracy transnarodowej

Platforma działa jako rozwiązanie tymczasowe do czasu uruchomienia europejskiego centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych, koordynując dyskusje na temat zdobytych doświadczeń i wymianę informacji między instytucjami zarządzającymi. Platforma będzie służyć nie tylko promowaniu innowacji społecznych, lecz również rozwijaniu wspólnot praktyków zajmujących się następującymi obszarami:

  • zatrudnienie, kształcenie i szkolenie
  • włączenie społeczne
  • zarządzanie oparte na wynikach.

Baza danych dotyczących innowacji społecznych

Obecnie opracowywana jest nowa baza danych dotyczących innowacji społecznych, która ma wspierać widoczność inicjatyw w zakresie innowacji społecznych, upubliczniać najlepsze praktyki i ułatwiać budowanie partnerstwa.

Do czasu uruchomienia bazy danych jesienią 2021 r. będzie ona zawierać 100 studiów przypadków projektów wspieranych z funduszy krajowych lub unijnych – wraz z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi od instytucji zarządzających i beneficjentów projektów. W przyszłości będzie ona dalej wzbogacana i zarządzana przez europejskie centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych.

Krajowe centra kompetencji w zakresie innowacji społecznych

Od maja 2021 r. rozpocznie się dwuletni proces tworzenia krajowych centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych, realizowany w ramach sześciu projektów w prawie wszystkich państwach członkowskich. Centra te będą pomagać instytucjom zarządzającym w programowaniu i wdrażaniu działań w zakresie innowacji społecznych, a także wspierać organizacje w terenie poprzez budowanie zdolności i środki pozwalające tworzyć sieci kontaktów.

Komponent EaSI w ramach EFS+

Innowacje społeczne będą również wspierane w ramach komponentu EFS+ „Zatrudnienie i innowacje społeczne” (EaSI). Obejmie to ogólnounijne zaproszenia do składania wniosków dotyczących eksperymentów społecznych, które mają wspierać wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych, a także odpowiadać na pojawiające się lokalnie potrzeby.