Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Sociálna inovácia a nadnárodná spolupráca

Cieľom sociálnej inovácie je napredovať v rozvoji európskeho života zlepšovaním pracovných podmienok, vzdelávania, rozvojom komunít alebo zdravotníctva či riešením kritických problémov, ako je chudoba alebo diskriminácia. Zapojením verejných orgánov, občianskej spoločnosti, akademickej obce a podnikov môže Európa nájsť nové riešenia zakorenených problémov, ktorým čelí celá naša spoločnosť.

Podpora sociálnej inovácie z ESF+

Európsky sociálny fond+ (ESF+) bude naďalej podporovať sociálne inovácie viacerými opatreniami. Členským štátom je adresovaná výzva, aby podporovali sociálnu inováciu financovaním z ESF prostredníctvom osobitných opatrení v ich vlastnom národnom/regionálnom kontexte.

Okrem opatrení členských štátov budú sociálne inovácie podporené týmito opatreniami EÚ:

ESF Sociálna inovácia +

Ide o novú iniciatívu s rozpočtom 197 miliónov eur, ktorá bude zahŕňať celoúnijné nadnárodné projekty zamerané na vývoj, replikáciu a rozšírenie inovačných riešení. V rámci iniciatívy sa taktiež zriadi Európske kompetenčné centrum pre sociálnu inováciu, ktoré bude zbierať, posudzovať, vyvíjať, overovať a šíriť vhodné nástroje a metódy pre sociálnu inováciu. Iniciatíva ponúkne riadiacim orgánom ESF a ďalším relevantným zainteresovaným stranám vzájomné učenie, budovanie kapacít a vytváranie sietí.

Platforma nadnárodnej spolupráce

Platforma bude fungovať až do spustenia Európskeho kompetenčného centra pre sociálnu inováciu, pričom bude pomáhať koordinovať získané poznatky a výmenu informácií medzi riadiacimi orgánmi. Spolu so sociálnou inováciou sa v rámci platformy vytvoria aj tieto praktické komunity:

  • Zamestnanosť, vzdelávanie a zručnosti
  • Sociálna inklúzia
  • Riadenie orientované na výsledky

Databáza sociálnej inovácie

V súčasnosti sa vyvíja nová databáza sociálnej inovácie s cieľom podporiť viditeľnosť iniciatív v oblasti sociálnej inovácie, zverejňovať osvedčené postupy a uľahčiť budovanie partnerstiev.

V čase spustenia databázy na jeseň 2021 by sa v nej malo nachádzať 100 prípadových štúdií podporených z vnútroštátnych finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov EÚ, spolu s ďalšími podpornými informáciami od riadiacich orgánov a príjemcov projektov. V budúcnosti ju bude ďalej dopĺňať a riadiť Európske kompetenčné centrum pre sociálnu inováciu.

Národné kompetenčné centrá pre sociálnu inováciu

V máji 2021 začalo plynúť dvojročné obdobie, počas ktorého sa šesť projektov zameria na vytvorenie národného kompetenčného centra pre sociálnu inováciu takmer vo všetkých členských štátoch. Tieto centrá pomôžu riadiacim orgánom plánovať a vykonávať opatrenia v oblasti sociálnej inovácie, ako aj podporovať organizácie pôsobiace v teréne prostredníctvom opatrení na budovanie kapacít a vytváranie sietí.

EaSI v rámci ESF+

Sociálna inovácia bude podporovaná aj v rámci zložky zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) ESF+. Zložka bude zahŕňať výzvy na predkladanie návrhov v oblasti sociálneho experimentovania v celej EÚ s cieľom podporiť vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, ako aj reagovať na vznikajúce potreby v praxi.