Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Sotsiaalne innovatsioon ja riikide koostöö

Sotsiaalse innovatsiooni eesmärk on edendada euroopalikku eluviisi parandades töötingimusi, haridust, kogukonna arengut ja tervishoidu ning otsides lahendusi kriitilistele probleemidele, nagu vaesus või diskrimineerimine. Kaasates avaliku sektori asutusi, kodanikuühiskonda, akadeemilisi ringkondi ja ettevõtteid on võimalik leida uusi lahendusi põlistele ühiskonna ees seisvatele probleemidele.

Euroopa Sotsiaalfond+-i toetus sotsiaalsele innovatsioonile

Euroopa Sotsiaalfond+-ist (ESF+) rahastatakse jätkuvalt mitut meedet, et toetada sotsiaalset innovatsiooni ning ka liikmesriikidel soovitatakse toetada sotsiaalset innovatsiooni ESFi vahenditest konkreetsete riiklike/piirkondlike meetmete kaudu.

Lisaks liikmesriikide meetmetele toetatakse sotsiaalset innovatsiooni ka järgmiste ELi meetmetega:

ESF+-i sotsiaalse innovatsiooni algatus

Uue algatuse eelarve on 197 miljonit eurot ning see hõlmab ELi-üleseid rahvusvahelisi projekte uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks, üle võtmiseks ja ulatuslikumaks rakendamiseks. Algatuse raames luuakse Euroopa sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskus, mis kogub, hindab, arendab, valideerib ja levitab sotsiaalse innovatsiooni jaoks sobivaid vahendeid ja meetodeid. Algatusega toetatakse ESFi korraldusasutuste ja muude asjaomaste sidusrühmade vastastikust õppimist, suutlikkuse suurendamist ja võrgustike loomist.

Riikide koostööplatvorm

Platvorm toimib kuni Euroopa sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskuse käivitumiseni, aidates koordineerida saadud kogemusi ja vahetada teavet korraldusasutuste vahel. Lisaks sotsiaalsele innovatsioonile toetab platvorm ka järgmiste praktikakogukondade arengut:

  • tööhõive, haridus ja koolitus,
  • sotsiaalne kaasamine,
  • tulemuspõhine juhtimine.

Sotsiaalse innovatsiooni andmebaas

Praegu töötatakse välja uut sotsiaalse innovatsiooni andmebaasi, et toetada sotsiaalse innovatsiooni algatuste nähtavust, tutvustada parimaid tavasid ja hõlbustada partnerluste loomist.

Selleks ajaks, kui andmebaas 2021. aasta sügisel kasutusele võetakse, hõlmab see riiklikest või ELi vahenditest toetust saanud 100 projekti analüüsi ning sisaldab täiendavat toetavat teavet korraldusasutustelt ja toetusesaajatelt. Tulevikus täiendab ja haldab seda andmebaasi Euroopa sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskus.

Riiklikud sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskused

Alates 2021. aasta maist rahastatakse kahe aasta jooksul kuut projekti, et luua peaaegu kõigis liikmesriikides riiklik sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskus. Need keskused aitavad korraldusasutustel kavandada ja rakendada sotsiaalse innovatsiooni meetmeid ning toetavad kohalikke organisatsioone suutlikkuse suurendamisel ja võrgustike loomisel.

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm kui ESF+-i haru

Sotsiaalset innovatsiooni toetatakse ka ESF+-i tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru raames. See hõlmab ELi-üleseid sotsiaalse eksperimenteerimise valdkonna projektikonkursse, et toetada Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist ja reageerida kohapeal tekkivatele vajadustele.