Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska socialfonden+

Alma i praktiken

cooks learning in kitchen
(c) Europeiska unionen

Alma (Aim, Learn, Master, Achieve) är ett initiativ för unga mellan 18 och 29 år som varken arbetar eller studerar.

Målet med Alma är att få in fler unga på arbetsmarknaden och i samhällslivet där utlandsvistelser är ett viktigt verktyg för deras yrkesmässiga och personliga utveckling.

Initiativet ger dem en unik möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet och nya färdigheter i olika EU-länder. Varje deltagare får en individanpassad plan och en mentor under hela utbytet. 

På den här sidan finns praktisk information för förvaltande myndigheter för ESF+, sändande och mottagande organisationer och framtida Alma-deltagare. Läs mer i Alma-handledningen.

Förvaltande myndigheter

Alma-initiativet kan bidra till flera specifika ESF-mål:

  • Ungas sysselsättning (a)
  • Lika tillgång till utbildningsmobilitet (f)
  • Aktiv inkludering (h)
  • Socioekonomisk integrering av medborgare från länder utanför EU och av marginaliserade grupper (i och j)
  • Social inkludering av personer som riskerar fattigdom (l)

EU-länderna kan också använda Alma för att uppfylla ESF-kraven på tematisk koncentration i fråga om unga och social inkludering.  

Länderna kan även dra nytta av en medfinansiering på upp till 95 procent när de använder Alma till den obligatoriska prioriteringen om social innovation. Under programplaneringen kan Alma tas med i de åtgärder som stöder särskilda mål om social delaktighet eller ungdomssysselsättning. Direkta Alma-referenser går att lägga till senare.

Alma-nätverket kopplar samman förvaltande myndigheter för ESF+ och genomförandeorgan som deltar i eller planerar att delta i Alma-initiativ. Nätverket hjälper till att genomföra Alma-mobilitetsprojekt i länder och regioner i EU. Om du vill delta eller har frågor kan du skriva till alma@esf.lt

Förenklade kostnadsalternativ på EU-nivå, som omfattar målgrupper, programcykler, kvalitetsstandarder och kriterier för stödberättigande, beskrivs i EU:s delegerade förordning

Sändande och mottagande organisationer

Organisationer som är intresserade av att bli Alma-partner kan registrera sig i databasen Alma Partner Search

Sändande organisationer kan delta i Alma-ansökningsomgångar på nationell eller regional nivå. Kontakta den förvaltande myndigheten i ditt land eller din region om du vill veta mer.

Mottagande organisationer kan bilda transnationella partnerskap med sändande organisationer. Använd databasen Alma Partner Search eller kontakta den relevanta förvaltande myndigheten för att höra mer om möjligheterna att bilda partnerskap.

Andra enheter i de olika länderna (t.ex. företag, ungdomsorganisationer och utbildningscentrum) uppmuntras också att registrera sig i databasen.

Framtida Alma-deltagare

Enskilda personer kan inte ansöka direkt om att få delta i Alma – det är de organisationer som medfinansieras av nationella och regionala ESF-program som väljer ut deltagarna. 

Om du vill ha mer information om Alma i praktiken kan du kontakta den förvaltande myndigheten i ditt land eller din region.

Skriv till oss om du vill veta mer: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU

Latest news & videos