Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

Sosiaalinen innovointi ja valtioiden välinen yhteistyö

Sosiaalisella innovoinnilla pyritään edistämään eurooppalaista elämää parantamalla työoloja, koulutusta, yhteisöjen kehittämistä ja terveyttä tai puuttumalla kriittisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen ja syrjintään. Viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tiedeyhteisön ja yritysten yhteisten ponnistelujen avulla Eurooppa voi löytää uusia ratkaisuja yhteiskuntaan kohdistuviin haasteisiin.

ESR+:n tuki sosiaaliselle innovoinnille

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) tukee edelleen sosiaalista innovointia monin eri toimin, ja myös jäsenmaita pyydetään tukemaan alan innovointia ESR-rahoituksella kansallisella ja alueellisella tasolla toteutettavien erityistoimien kautta.

Jäsenmaiden toimien lisäksi seuraavat EU:n tason toimet kohdistuvat sosiaaliseen innovointiin:

ESR – sosiaalinen innovointi plus

Tämän uuden aloitteen määrärahat ovat 197 miljoonaa euroa. EU:n laajuisissa monikansallisissa hankkeissa on tarkoitus kehittää, jäljitellä ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja. Aloitteen puitteissa perustetaan myös sosiaalisen innovoinnin eurooppalainen osaamiskeskus, joka kerää, arvioi, kehittää, validoi ja jakaa sosiaaliseen innovointiin sopivia välineitä ja menetelmiä. Aloite tarjoaa ESR:n hallintoviranomaisille ja muille sidosryhmille mahdollisuuksia keskinäiseen oppimiseen, valmiuksien kehittämiseen ja verkostoitumiseen.

Valtioiden välinen yhteistyöfoorumi

Yhteistyöfoorumi toimii tilapäisenä ratkaisuna, kunnes Euroopan sosiaalisen innovoinnin osaamiskeskus aloittaa toimintansa. Foorumi koordinoi ESR:n hallintoviranomaisten välistä kokemusten ja tietojen vaihtoa. Sosiaalisen innovoinnin käytäntöyhteisön lisäksi foorumi kehittää seuraavia käytäntöyhteisöjä:

  • työllisyys, koulutus ja osaaminen
  • sosiaalinen osallisuus
  • tulosperusteinen hallinnointi

Sosiaalisen innovoinnin tietokanta

Parhaillaan kehitetään uutta sosiaalisen innovoinnin tietokantaa, jonka on määrä tukea sosiaalista innovointia koskevien aloitteiden näkyvyyttä, julkaista hyviä käytäntöjä ja helpottaa kumppanuuksien luomista.

Tietokanta avataan syksyllä 2021. Se sisältää silloin muun muassa sata tapaustutkimusta hankkeista, jotka on toteutettu kansallisella tai EU:n rahoituksella. Tutkimustietoa täydentävät hallintoviranomaisilta ja hankkeiden tuensaajilta saadut lisätiedot. Euroopan sosiaalisen innovoinnin osaamiskeskus vastaa tulevaisuudessa tietokannan täydentämisestä ja hallinnoinnista.

Sosiaalisen innovoinnin kansalliset osaamiskeskukset

Toukokuusta 2021 alkaen toteutetaan kuusi hanketta, joissa on määrä luoda sosiaalisen innovoinnin kansallisia osaamiskeskuksia lähes kaikkiin jäsenmaihin. Hankkeet kestävät kaksi vuotta. Nämä keskukset auttavat hallintoviranomaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan sosiaalisen innovoinnin toimia ja tukevat kentällä toimivia organisaatioita valmiuksien kehittämistä ja verkostoitumista edistävillä toimilla.

ESR+:n EaSI-toimintalohko

Sosiaalista innovointia tuetaan myös ESR+:n työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta (EaSI). Toimiin kuuluvat muun muassa sosiaalipoliittisia kokeiluja koskevat EU:n laajuiset ehdotuspyynnöt, joilla tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja vastataan kentällä esiin nouseviin tarpeisiin.