Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Kā garantēt iniciatīvas ALMA panākumus

cooks learning in kitchen
(c) Eiropas Savienība

Iniciatīva ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – “Tiecies, mācies, apgūsti, sasniedz”) atbalsta 18–29 gadus vecus jauniešus, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

Iniciatīvas mērķis ir aktīvi veicināt gados jaunu cilvēku integrāciju darba tirgū un sabiedrībā kopumā, izmantojot starptautisko mobilitāti kā profesionālās un personīgās izaugsmes katalizatoru.

ALMA piedāvā viņiem unikālu iespēju iegūt darba pieredzi un apgūt jaunas prasmes dažādās ES valstīs. Katram iniciatīvas dalībniekam tiek izstrādāts individuāli pielāgots plāns un nodrošināta pastāvīga mentorēšana, galveno uzsvaru liekot uz praktisku, ar darbu saistītu mācību pieredzi ārvalstīs. 

Šajā lapā iekļauta praktiska informācija par ESF+ vadošajām iestādēm, nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām un turpmākajiem iniciatīvas ALMA dalībniekiem. Sīkāku informāciju meklējiet ALMA rokasgrāmatā.

Vadošās iestādes

Iniciatīva ALMA var palīdzēt sasniegt vairākus ESF+ konkrētos mērķus:

  • jauniešu nodarbinātība (a),
  • vienlīdzīga piekļuve apmācībai un mācību mobilitātei (f),
  • aktīva iekļaušana (h),
  • trešo valstu valstspiederīgo un marginalizēto kopienu sociālekonomiskā integrācija (i un j),
  • nabadzības riskam pakļauto cilvēku sociālā iekļaušana (l).

Dalībvalstis var izmantot iniciatīvu ALMA arī tam, lai izpildītu ESF+ tematiskās koncentrācijas prasības attiecībā uz jaunatni un sociālo iekļaušanu.  

Īstenojot ALMA saskaņā ar obligāto sociālās inovācijas prioritāti, ir iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz pat 95 % apmērā. Plānošanas posmā ALMA var iekļaut darbībās, kas atbalsta konkrētus mērķus saistībā ar sociālo iekļaušanu vai jauniešu nodarbinātību. Tiešas atsauces uz ALMA var pievienot vēlāk, veicot izmaiņas programmā.

ALMA tīkls nodrošina saikni starp ESF+ vadošajām iestādēm un īstenošanas struktūrām, kas iesaistītas vai plāno iesaistīties ALMA iniciatīvās. Šis tīkls atvieglo ALMA mobilitātes projektu īstenošanu ES dalībvalstīs un reģionos. Ja jums ir jautājumi vai vēlaties pievienoties tīklam, rakstiet uz šādu adresi: alma@esf.lt

ES līmeņa vienkāršotu izmaksu iespējas, kas aptver konkrētas mērķgrupas, programmas ciklus, kvalitātes standartus un dalības kritērijus, ir izklāstītas ES deleģētajā regulā

Nosūtošās un uzņemošās organizācijas

Organizācijas, kuras vēlas kļūt par ALMA partnerorganizācijām, var reģistrēties ALMA partneru meklēšanas datubāzē

Nosūtošās organizācijas var piedalīties ALMA uzaicinājumos valsts vai reģionālā līmenī. Plašāku informāciju par uzaicinājumiem varat saņemt, sazinoties ar savas valsts vai reģiona vadošo iestādi.

Uzņemošās organizācijas var veidot starpvalstu partnerības ar nosūtošajām organizācijām. Ja vēlaties dibināt partnerību, izmantojiet ALMA partneru meklēšanas datubāzi vai sazinieties ar attiecīgo vadošo iestādi.

Citas vietējās struktūras (uzņēmumi, jaunatnes organizācijas, mācību centri u. c.) arī tiek aicinātas reģistrēties datubāzē.

Turpmākie ALMA dalībnieki

Fiziskas personas nevar tieši pieteikties dalībai iniciatīvā ALMA. Dalībniekus apzina valsts un reģionālo ESF+ programmu līdzfinansētās organizācijas. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par iniciatīvas īstenošanu, sazinieties ar savas valsts vai reģiona vadošo iestādi.

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija, rakstiet uz šādu adresi: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU