Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Ako zabezpečiť fungovanie iniciatívy ALMA

cooks learning in kitchen
(c) Európska únia

ALMA (z angl. „Aim, Learn, Master, Achieve“) je iniciatíva určená pre mladých ľudí vo veku 18 až 29 rokov, ktorí v súčasnosti nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Cieľom iniciatívy ALMA je aktívne zapájať viac mladých ľudí do trhu práce a spoločnosti vo všeobecnosti a využívať medzinárodnú mobilitu ako kľúčový nástroj ich profesionálneho a osobného rozvoja.

Táto iniciatíva im ponúka jedinečnú príležitosť získať pracovné skúsenosti a nové zručnosti v rôznych krajinách EÚ. Iniciatíva ALMA poskytuje každému účastníkovi personalizovaný plán a priebežné mentorstvo so zameraním na získavanie praktických skúseností súvisiacich s prácou v zahraničí. 

Táto stránka obsahuje praktické informácie pre riadiace orgány ESF+, vysielajúce a prijímajúce organizácie a budúcich účastníkov iniciatívy ALMA. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke ALMA.

Riadiace orgány

Iniciatíva ALMA môže pomôcť dosiahnuť niekoľko špecifických cieľov Európskeho sociálneho fondu plus:

  • zamestnanosť mladých ľudí [a)],
  • rovnaký prístup k mobilite odbornej prípravy a vzdelávania [f)],
  • aktívne začleňovanie [h)],
  • sociálno-ekonomická integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít [i) a j)],
  • sociálne začlenenie ľudí ohrozených chudobou [l)].

Členské štáty môžu využiť iniciatívu ALMA aj na splnenie požiadaviek ESF+ týkajúcich sa tematickej koncentrácie pre mládež a sociálneho začlenenia.  

V rámci povinnej priority sociálnej inovácie môže byť ALMA spolufinancovaná až do výšky 95 %. Pri prebiehajúcom programovaní možno iniciatívu ALMA integrovať do konkrétnych opatrení na podporu sociálneho začlenenia alebo zamestnanosti mladých ľudí. V prípade zmien programu je možné neskôr pridať priame odkazy na iniciatívu ALMA.

Sieť ALMA spája riadiace orgány ESF+ s vykonávacími orgánmi, ktoré sa už zapájajú alebo sa plánujú zapojiť do iniciatív ALMA. Sieť uľahčuje realizáciu projektov mobility v rámci iniciatívy ALMA vo všetkých členských štátoch a regiónoch. Ak sa chcete pripojiť alebo požiadať o informácie, obráťte sa na: alma@esf.lt

Zjednodušené vykazovanie nákladov na úrovni EÚ, cieľové skupiny, programové cykly, normy kvality a kritériá oprávnenosti sú opísané v delegovanom akte EÚ

Vysielajúce a hostiteľské organizácie

Organizácie, ktoré sa chcú stať partnermi ALMA, sa môžu zaregistrovať v databáze vyhľadávania partnerov ALMA

Vysielajúce organizácie sa môžu uchádzať o výzvy v rámci iniciatívy ALMA na národnej alebo regionálnej úrovni. Ak potrebujete informácie o výzve, obráťte sa na riadiaci orgán vo vašom členskom štáte alebo regióne.

Prijímajúce organizácie môžu s vysielajúcimi organizáciami vytvárať nadnárodné partnerstvá. V prípade partnerských príležitostí použite databázu vyhľadávania partnerov ALMA alebo kontaktujte príslušný riadiaci orgán.

Registrácia v databáze sa odporúča aj ďalším miestnym subjektom (podnikom, mládežníckym organizáciám, strediskám odbornej prípravy atď.).

Budúci účastníci iniciatívy ALMA

Jednotlivci sa nemôžu priamo obrátiť na ALMA. Potenciálnych účastníkov nominujú organizácie spolufinancované z národných a regionálnych programov ESF+. 

Ak potrebujete informácie o vykonávaní plánu iniciatívy ALMA, obráťte sa na riadiaci orgán vo vašom členskom štáte alebo regióne.

Ďalšie informácie získate na adrese: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU