Overslaan en naar de inhoud gaan
Europees Sociaal Fonds Plus

Hoe ALMA tot een succes maken?

cooks learning in kitchen
(c) Europese Unie

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) is een initiatief voor jongeren van 18 tot 29 jaar die momenteel geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET’s).

Het doel van ALMA is om meer jongeren actief te integreren in de arbeidsmarkt en de samenleving in het algemeen. Hierbij is internationale mobiliteit een belangrijk instrument voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Dit initiatief biedt hen een unieke kans om werkervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te leren in verschillende EU-landen. In het kader van dit programma krijgt elke deelnemer een gepersonaliseerd plan en wordt hem een doorlopende mentor toegewezen. Het initiatief is gericht op praktische werkgerelateerde leerervaringen in het buitenland. 

Deze pagina bevat praktische informatie voor beheerautoriteiten van het ESF+, uitzendende en ontvangende organisaties en toekomstige deelnemers aan ALMA. Meer informatie vindt u in het handboek van ALMA.

Beheerautoriteiten

Het ALMA-initiatief kan bijdragen tot de verwezenlijking van verschillende specifieke doelstellingen van het ESF+:

  • werkgelegenheid voor jongeren (a),
  • gelijke toegang tot opleiding en leermobiliteit (f),
  • actieve inclusie (h),
  • sociaaleconomische integratie van onderdanen van derde landen en van gemarginaliseerde gemeenschappen (i en j),
  • sociale integratie van mensen die risico lopen op armoede (l).

De lidstaten kunnen ALMA ook gebruiken om te voldoen aan de vereisten inzake thematische concentratie van het ESF+ met betrekking tot jongeren en sociale inclusie.  

ALMA komt in aanmerking voor medefinanciering tot 95 % in het kader van de verplichte prioriteit inzake sociale innovatie. Als er een programmering gaande is, kan ALMA worden opgenomen in de acties ter ondersteuning van specifieke doelstellingen in verband met sociale inclusie of werkgelegenheid voor jongeren. Programmawijzigingen kunnen later rechtstreekse verwijzingen naar ALMA toevoegen.

Het ALMA-netwerk verbindt de beheerautoriteiten van het ESF+ en uitvoerende organen die reeds deelnemen aan ALMA-initiatieven of van plan zijn dit te doen. Het netwerk faciliteert de uitvoering van mobiliteitsprojecten tussen lidstaten en regio’s in het kader van ALMA. Neem contact op met: alma@esf.lt.

Vereenvoudigde kostenopties op EU-niveau, brede doelgroepen, programmacycli, kwaliteitsnormen en subsidiabiliteitscriteria worden uiteengezet in de gedelegeerde handeling van de EU

Uitzendende en ontvangende organisaties

Organisaties die partners bij het initiatief ALMA willen worden, kunnen zich registreren in de ALMA Partner Search Database

Uitzendende organisaties kunnen een aanvraag indienen voor oproepen in het kader van ALMA op nationaal of regionaal niveau. Voor informatie over de oproepen kunt u contact opnemen met de beheerautoriteit in uw lidstaat of regio.

Ontvangende organisaties kunnen transnationale partnerschappen aangaan met uitzendende organisaties. Gebruik de ALMA Partner Search Database of neem contact op met de bevoegde beheerautoriteit voor partnerschapsmogelijkheden.

Ook andere lokale entiteiten (bedrijven, jongerenorganisaties, opleidingscentra enz.) worden aangemoedigd zich in de databank te registreren.

Toekomstige deelnemers aan ALMA

Personen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen voor ALMA en de organisaties die door nationale en regionale ESF+-programma’s worden medegefinancierd, zijn de organisaties die deelnemers aanwijzen. 

Neem contact op met de beheerautoriteit in uw lidstaat of regio voor informatie over de uitvoering van ALMA.

Meer informatie nodig? Mail ons: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU