Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

Jak najlepiej wykorzystać inicjatywę ALMA

cooks learning in kitchen
(c) Unia Europejska

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) (mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele) to inicjatywa przeznaczona dla młodych ludzi w wieku od 18 do 29 lat, którzy nie pracują, nie uczą się i nie odbywają szkoleń (młodzież NEET).

Celem inicjatywy jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w społeczeństwie. Ma w tym pomóc mobilność międzynarodowa, która wesprze ich rozwój zawodowy i osobisty.

ALMA oferuje wyjątkową okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności w różnych krajach UE. Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowany plan i jest pod stałą opieką mentora. Podczas pobytu za granicą pobiera praktyczną naukę związaną z pracą zawodową. 

Na stronie znajdują się praktyczne informacje dla instytucji zarządzających EFS+, organizacji wysyłających i przyjmujących oraz dla przyszłych uczestników programu ALMA. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku ALMA Handbook.

Instytucje zarządzające

Inicjatywa ALMA może pomóc w osiągnięciu kilku celów szczegółowych EFS+:

  • zatrudnienie młodzieży
  • równy dostęp do szkoleń i mobilności edukacyjnej
  • aktywna integracja
  • integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych
  • włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Państwa członkowskie mogą również wykorzystać inicjatywę ALMA do spełnienia wymogów tzw. koncentracji tematycznej EFS+ w odniesieniu do tematów młodzieży i włączenia społecznego.  

ALMA kwalifikuje się do współfinansowania w wysokości do 95 proc. w ramach priorytetu dotyczącego obowiązkowych innowacji społecznych. Jeżeli cykl finansowania programów nadal trwa, inicjatywę można włączyć do działań wspierających cele szczegółowe związane z włączeniem społecznym lub zatrudnieniem młodzieży. Bezpośrednie odniesienia do inicjatywy w programie można dodać później.

Sieć ALMA łączy instytucje zarządzające EFS+ i organy wykonawcze już realizujące inicjatywy ALMA lub mające takie plany. Sieć ułatwia realizację projektów mobilności ALMA we wszystkich państwach i regionach UE. Aby dołączyć lub dowiedzieć się więcej, pisz na adres: alma@esf.lt

Uproszczone metody rozliczania kosztów na poziomie UE, obejmujące grupy docelowe, cykle programów, normy jakości i kryteria kwalifikowalności, określono w akcie delegowanym UE

Organizacje wysyłające i przyjmujące

Organizacje zainteresowane uzyskaniem statusu partnerów ALMA mogą zarejestrować się w bazie danych partnerów ALMA

Organizacje wysyłające mogą zgłaszać się do udziału w programie ALMA na szczeblu krajowym lub regionalnym. Aby uzyskać informacje o zaproszeniu do danego programu, skontaktuj się z instytucją zarządzającą w swoim kraju lub regionie UE.

Organizacje przyjmujące mogą zawierać międzynarodowe partnerstwa z organizacjami wysyłającymi. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach partnerstwa, przeszukaj bazę partnerów ALMA lub skontaktuj się z właściwą instytucją zarządzającą.

W bazie danych mogą się rejestrować również inne podmioty lokalne (przedsiębiorstwa, organizacje młodzieżowe, ośrodki szkoleniowe itp.).

Przyszli uczestnicy programu ALMA

Osoby prywatne nie mogą same zgłaszać się do programu. Uczestników wybierają organizacje współfinansowane z krajowych i regionalnych programów EFS+. 

Aby uzyskać informacje na temat realizacji inicjatywy ALMA, skontaktuj się z instytucją zarządzającą w swoim państwie lub regionie UE.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: EMPL-ALMA@EC.EUROPA.EU