Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Dalīta pārvaldība

Dalīta pārvaldība paredz atbildības uzņemšanos attiecīgā līmenī, tādējādi nodrošinot, ka finansējums labāk atbilst ESF+ mērķiem. ESF+ kopā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Kohēzijas fondu (KF) un Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF) ir neatņemama ES kohēzijas politikas sastāvdaļa.

Kā īsteno dalītu pārvaldību

Īstenojot programmu dalītā pārvaldībā, atbildību par ESF+ pārvaldību uzņemas gan Komisija, gan dalībvalstis.

Katra septiņu gadu plānošanas perioda sākumā Komisija un dalībvalstis vienojas par galvenajām ESF+ investīciju prioritātēm, kas ir noteiktas valstu vai reģionālajās programmās. Piemēram, dalībvalsts un Komisija var vienoties, ka lielāka uzmanība jāpievērš jauniešu bezdarbam vai valsts izglītības sistēmas uzlabošanai.

Kolīdz programmas ir saskaņotas, dalībvalstīm ir jānodrošina plānoto darbību īstenošana, tai skaitā konkrētu finansējamo projektu atlase un projektu organizatoru izmaksu segšana. Dalībvalstis piešķir finansējumu dažādām organizācijām: publiskā sektora struktūrām, privātiem uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Komisija uzrauga īstenošanu, atlīdzina izdevumus un uzņemas galīgo atbildību par budžetu.

Dalīta pārvaldība darbojas saskaņā ar partnerības principu, kurš paredz partneru un ieinteresēto personu iesaisti visos posmos — no plānošanas līdz īstenošanai, uzraudzībai un novērtēšanai. Šis princips palīdz nodrošināt pēc iespējas efektīvāku un lietderīgāku līdzekļu izlietojumu.

ESF+ dalītās pārvaldības pamatprincips — līdzfinansējums — paredz, ka iemaksas ESF+ programmas kopējā budžetā var veikt gan no ES, gan dalībvalsts budžeta. Atkarībā no investīciju jomas un no tā, kāds attīstības līmenis ir reģionā, kurā darbības tiek īstenotas, ES līdzfinansējuma likme var svārstīties no 50 % līdz 95 %.