Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Zdieľané riadenie

Zdieľané riadenie umožňuje, aby zodpovednosť zostala na vhodnej úrovni, vďaka čomu môže financovanie lepšie slúžiť cieľom ESF+. Spolu s Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Kohéznym fondom (KF) a Fondom na spravodlivú transformáciu (FST) je ESF+ neoddeliteľnou súčasťou politiky súdržnosti EÚ.

Ako funguje zdieľané riadenie

Zdieľané riadenie znamená, že zodpovednosť za riadenie ESF+ nesú Komisia a členské štáty.

Na začiatku každého sedemročného programového obdobia sa Komisia a členské štáty dohodnú na kľúčových prioritách pre investície z ESF+, ktoré sú stanovené v národných alebo regionálnych programoch. Napríklad členský štát a Komisia sa môžu dohodnúť, že sa treba bližšie zamerať na nezamestnanosť mládeže alebo na zlepšenie štátneho systému vzdelávania.

Po schválení programov sú členské štáty zodpovedné za vykonávanie plánovaných akcií vrátane výberu konkrétnych projektov na financovanie a platieb organizátorom projektov. Členské štáty prideľujú finančné prostriedky širokej škále organizácií – verejným orgánom, súkromným spoločnostiam a občianskej spoločnosti. Komisia monitoruje vykonávanie, uhrádza výdavky a v konečnom dôsledku zodpovedá za rozpočet.

Dôležité je, že zdieľané riadenie funguje v súlade so zásadou partnerstva, v rámci ktorej by partneri a zainteresované strany mali byť zapojení do všetkých fáz počnúc programovaním až po vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie. Táto zásada je kľúčom k zabezpečeniu čo najúčinnejších a najefektívnejších výdavkov.

Kľúčovou zásadou zdieľaného riadenia ESF+ je spolufinancovanie. Vďaka nemu sa rozpočty EÚ a členských štátov podieľajú na celkovom rozpočte programu ESF+. V závislosti od oblasti investícií a úrovne rozvoja regiónu, v ktorom sa aktivity uskutočňujú, sa miera spolufinancovania EÚ môže pohybovať od 50 % do 95 %.