Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Delt forvaltning

Med delt forvaltning kan ansvaret placeres på det rette niveau, og dermed kan finansieringen i højere grad bidrage til at opfylde målsætningerne for ESF+. Sammen med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) udgør ESF+ en integreret del af EU's samhørighedspolitik.

Sådan fungerer delt forvaltning

Delt forvaltning betyder, at ansvaret for forvaltning af ESF+ ligger hos både Kommissionen og medlemslandene.

Når en syvårig programperiode indledes, aftaler Kommissionen og medlemslandene en række nøgleprioriteter for investeringer under ESF+, som fastsættes i de nationale eller regionale programmer. Et medlemsland og Kommissionen kan eksempelvis aftale, at der skal sættes større fokus på ungdomsarbejdsløshed eller forbedring af et lands uddannelsessystem.

Når programmerne er vedtaget, har medlemslandene ansvaret for at gennemføre de planlagte aktiviteter – herunder udvælgelse af konkrete projekter til finansiering og udbetaling til projektarrangørerne. Medlemslandene tildeler midler til en lang række organisationer – offentlige organer, private virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Kommissionen overvåger gennemførelsen, godtgør udgifter og er endelig ansvarlig for budgettet.

Det er vigtigt at bemærke, at delt forvaltning fungerer i henhold til partnerskabsprincippet, hvor partnere og interessenter bør inddrages i alle faser fra programmering til gennemførelse, overvågning og evaluering. Princippet er afgørende for at sikre, at udgifterne anvendes effektivt og optimalt.

Medfinansiering er et af de centrale principper bag den delte forvaltning under ESF+, som sikrer, at både EU's og medlemslandenes budgetter bidrager til det samlede budget for et ESF+-program. Afhængigt af investeringsområdet og udviklingsniveauet i den region, hvor aktiviteterne gennemføres, kan EU's medfinansieringssats variere mellem 50 % og 95 %.