Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Sotsiaalfond+

Eelarve jagatud täitmine

Eelarve jagatud täitmine toimub koostöös liikmesriikidega. Vastutus võetakse asjakohasel tasandil ning seega võimaldab rahastamine ESF+ eesmärke paremini toetada. Koos Euroopa Regionaalarengu Fondiga (ERF), Ühtekuuluvusfondiga (ÜF) ja õiglase ülemineku fondiga (JTF) on ESF+ ELi ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu osa.

Kuidas toimub eelarve jagatud täitmine?

Eelarve jagatud täitmine koostöös liikmesriikidega tähendab, et vastutus ESF+ juhtimise eest lasub nii komisjonil kui ka liikmesriikidel.

Iga seitsmeaastase programmitöö perioodi alguses lepivad komisjon ja liikmesriigid kokku ESF+ investeeringute põhiprioriteetides, mis sätestatakse riiklikes või piirkondlikes programmides. Näiteks võivad liikmesriigid ja komisjon kokku leppida, et rohkem tuleb tähelepanu pöörata noorte töötusele või riigi haridussüsteemi parandamisele.

Kui programmid on kokku lepitud, vastutavad liikmesriigid kavandatud meetmete rakendamise eest, sealhulgas konkreetsete rahastatavate projektide valimise eest ja projekti rakendajale maksete tegemise eest. Liikmesriigid võivad eraldada rahalisi vahendeid mitmesugustele partneritele – avalik-õiguslikele asutustele, eraettevõtjatele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Komisjon jälgib eelarve täitmist, hüvitab kulud ja vastutab lõppkokkuvõttes eelarve täitmise eest.

Oluline on see, et eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega toimub partnerluse põhimõttel, mille kohaselt tuleb partnerid ja sidusrühmad kaasata kõikidesse etappidesse alates kavandmisest kuni rakendamise, järelevalve ja hindamiseni. See põhimõte on väga oluline, et tagada kulutõhusus ja tulemuslikkus.

ESF+ eelarve jagatud täitmise peamine põhimõte – kaasrahastamine – eeldab, et ESF+ programmide üldeelarvesse panustavad nii EL kui ka liikmesriigid. Sõltuvalt investeerimisvaldkonnast ja selle piirkonna arengutasemest, kus tegevus toimub, võib ELi kaasrahastamise määr jääda vahemikku 50–95%.