Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

EaSI pre odborníkov z praxe

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť zložku EaSI, a to aj bez podania žiadosti o granty alebo bez verejných súťaží. Zainteresované osoby sa môžu zúčastniť na konferenciách a iných podujatiach otvorených verejnosti, ktoré organizuje Komisia, príjemcovia EaSI a iné subjekty. Takéto podujatia sú zvýraznené na tomto webovom sídle v časti „Aktuality“, ako aj na stránke portálu financovania a ponúk ESF+ EaSI v časti „Čo je nové“.

Okrem toho sa možno obrátiť priamo na príjemcov programu EaSI a zistiť viac o ich aktivitách v časti „Projekty a výsledky“ na stránke portálu financovania a ponúk ESF+ EaSI, ako aj na tomto webovom sídle kliknutím na „Projekty“.

Keďže navyše cieľom zložky EaSI je stavať na sociálnych potrebách, usiluje sa o aktívnu spätnú väzbu od kľúčových zainteresovaných strán vrátane sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu Komisia vedie strategické dialógy s kľúčovými organizáciami na úrovni EÚ, ktoré zastupujú ich členské organizácie občianskej spoločnosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Technická pracovná skupina EaSI zložená zo zástupcov Európskej komisie a vlád členských štátov, ako aj tretích krajín pridružených k tejto zložke. Dohliada na to, aby sa pri príprave ročných pracovných programov EaSI prihliadalo na pripomienky kľúčových zainteresovaných strán. Táto TPS EaSI sa zaoberá aj aspektmi vykonávania zložky EaSI. Viac informácií sa nachádza na stránke EaSI vo vašej krajine.

Ročné pracovné programy zložky EaSI za každý rok sa nachádzajú tu.

V týchto pracovných programoch sa uvádzajú aktivity (výzvy na predkladanie návrhov, verejné obstarávania atď.), ktoré sa majú vykonať v nadchádzajúcom roku (nadchádzajúcich rokoch).

Na tím EaSI v rámci GR Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie sa možno obrátiť e-mailom na adrese: EMPL-EaSI@ec.europa.eu