Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

ESF+ v partnerstve

Členské štáty využijú prostriedky Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) na riešenie sociálno-ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Fond bude podporovať zelené, digitálne a odolné zotavenie EÚ z krízy, a to stimulovaním investícií do pracovných miest, zručností a služieb.

Väčšina rozpočtu ESF+ (98,5 miliardy eur z celkovej sumy 99 miliárd eur) sa navrhuje a realizuje v partnerstve medzi Európskou komisiou, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, ako aj zainteresovanými stranami s prístupom „zdieľaného riadenia“.

Európsky sociálny fond plus je zosúladený s odporúčaniami a analýzami jednotlivých krajín poskytnutými v rámci európskeho semestra – rámca koordinácie hospodárskych a sociálnych politík v celej Európskej únii. Z ESF+ sa financuje vykonávanie kľúčového prvku európskeho semestra, ktorým je Európsky pilier sociálnych práv, a to zavádzaním opatrení v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a kvality, zručností a sociálneho začlenenia.

Tematické zamerania

EÚ je v rámci tematických koncentrácií schopná zamerať sa na špecifické potreby v celej EÚ. Zdroje podliehajúce zdieľanému riadeniu sa tak môžu sústrediť v týchto oblastiach.

  • Sociálna nerovnosť a chudoba predstavujú aj naďalej veľký problém. Členské štáty by preto mali vyčleniť najmenej 25 % svojich zdrojov z ESF+ na podporu sociálneho začlenenia. Do ESF+ bol zaradený aj Fond európskej pomoci s cieľom poskytovať potravinovú a základnú materiálnu pomoc najodkázanejším osobám (v rámci FEAD). Všetky členské štáty sú povinné vyčleniť na tento cieľ aspoň 3 % svojich zdrojov z ESF+.
  • Nezamestnanosť mladých ľudí je vysoká už od hospodárskej krízy v roku 2008 a počas pandémie ochorenia COVID-19 došlo k jej ďalšiemu nárastu. Všetky členské štáty musia vyčleniť primeranú časť svojich zdrojov z ESF+, podliehajúcich zdieľanému riadeniu, na cielené opatrenia a štrukturálne reformy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Členské štáty s vyšším počtom mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, než je priemer EÚ, ktorí v období 2017 – 2019 neboli zamestnaní, ani neboli v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), by mali prideliť najmenej 12,5 % svojich zdrojov z ESF+ na opatrenia zamerané na mládež.
  • Miera chudoby detí zostáva neprijateľne vysoká a v dôsledku pandémie COVID-19 sa ďalej zvyšuje. V rámci ESF+ sa od členských štátov, ktoré sú najviac postihnuté detskou chudobou, vyžaduje, aby vyčlenili aspoň 5 % svojich zdrojov z ESF+ na vykonávanie opatrení na jej zníženie. Všetky ostatné členské štáty musia na tento účel prideliť primeranú sumu.
  • Pre úspešné vykonávanie ESF+ a politík, ktoré tento fond podporuje, je kľúčová kapacita sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Všetky členské štáty by mali vyčleniť primeranú sumu na budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. Členské štáty, ktoré v rámci európskeho semestra dostali v tejto oblasti odporúčanie, by na tento účel mali vyčleniť aspoň 0,25 % svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému riadeniu.

Členské štáty využijú prostriedky Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) na riešenie sociálno-ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Fond bude podporovať zelené, digitálne a odolné zotavenie EÚ z krízy, a to stimulovaním investícií do pracovných miest, zručností a služieb.