Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Ako funguje priame riadenie

Na rozdiel od druhej zložky Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) riadia väčšinu programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) útvary Európskej komisie. Toto priame riadenie znamená, že Európska komisia zverejňuje výzvy na predkladanie návrhov na udelenie grantov na projekty, ako aj výzvy na predkladanie ponúk na zadávanie zákaziek na služby a/alebo dodávku tovaru. Komisia môže udeľovať aj ceny. Medzinárodné organizácie vykonávajú malú časť programu v rámci nepriameho riadenia.

Aktivity sú opísané v ročných pracovných programoch vypracovaných po konzultácii s členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami vrátane zástupcov občianskej spoločnosti.

Technická pracovná skupina EaSI v rámci výboru ESF+ (TPS EaSI) je zložená zo zástupcov vlád členských štátov a Európskej komisie. TPS EaSI prejednáva vykonávanie zložky EaSI, najmä jej pracovné programy. Viac informácií o TPS EaSI nájdete na stránke EaSI vo vašej krajine.

Ročné pracovné programy EaSI sa nachádzajú tu.

Čo sú granty a ponuky

Grant je finančný príspevok na podporu projektov alebo organizácií, ktoré sa zameriavajú na záujmy EÚ alebo pomáhajú vykonávať program alebo politiku EÚ. Granty sa udeľujú na základe výziev na predkladanie návrhov, pokiaľ príjemca nie je jediným subjektom, ktorý môže danú akciu vykonať. Takéto výnimky sa objavujú v uvedených pracovných programoch.

Výzvy na predkladanie návrhov sa uverejňujú na portáli financovania a ponúk.

Komisia využíva verejné obstarávanie na nákup služieb a dodávok potrebných na vykonávanie programu. Predovšetkým ide o intelektuálne služby (štatistické správy alebo správy o audite, konzultačné práce, komunikačné materiály, preklady atď.).

Verejné súťaže vyhlásené v rámci programu EaSI sú uverejnené tu. Veľké verejné obstarávania sa uverejňujú aj v dodatku k Úradnému vestníku EÚ a na platforme elektronického obstarávania inštitúcií EÚ: Ted – verejné súťaže denne elektronicky

Kto sa môže zúčastniť

Ponuky sa považujú za úspešné na základe pravidiel verejného obstarávania stanovených Svetovou obchodnou organizáciou. Prístup majú všetky subjekty usadené v členských štátoch a tretích krajinách, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná alebo dvojstranná dohoda.

Pokiaľ ide o granty, na výzvach na predkladanie návrhov v rámci programu EaSI sa môžu zúčastniť osoby a organizácie z týchto krajín:

  • členské štáty EÚ (a ich zámorské krajiny a územia),
  • krajiny EHP v súlade s Dohodou o EHP,
  • pristupujúce krajiny EÚ, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade s rámcovými dohodami, ktoré boli s nimi uzavreté,
  • tretie krajiny, ktoré podpísali dohodu o účasti na zložke, alebo tretie krajiny uvedené v pracovnom programe EaSI, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov akcie. V danom prípade by však organizácie usadené v takejto krajine mimo EÚ mali v zásade znášať náklady na svoju účasť.

Program EaSI je napokon otvorený aj pre akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akúkoľvek medzinárodnú organizáciu.