Przejdź do treści
Europejski Fundusz Społeczny Plus

EaSI dla praktyków

Istnieje szereg sposobów na skorzystanie z komponentu EaSI, nawet bez ubiegania się o dotacje czy uczestnictwa w przetargach. Zainteresowane osoby mogą brać udział w konferencjach i innych wydarzeniach otwartych dla publiczności, organizowanych przez Komisję, beneficjentów EaSI i inne podmioty. Wydarzenia takie są ogłaszane na tej stronie pod nagłówkiem „Aktualności”, a także na stronie EaSI EFS+ na portalu o finansowaniu i przetargach, pod nagłówkiem „What's new”.

Można też zwrócić się bezpośrednio do beneficjentów EaSI, aby dowiedzieć się więcej o ich działaniach. Informacje o nich można pod nagłówkiem „Projects and Results (Projekty i wyniki) na stronie EaSI EFS+ na portalu o finansowaniu i przetargach, a także na tej stronie internetowej w zakładce „Projekty”.

Ponadto, ponieważ celem komponentu EaSI jest zaspokajanie potrzeb społecznych, istotną rolę odgrywa aktywne uzyskiwanie informacji zwrotnych od kluczowych zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Z tego powodu Komisja prowadzi strategiczne dialogi z najważniejszymi organizacjami na szczeblu UE, reprezentującymi organizacje społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych.

W skład Technicznej Grupy Roboczej EaSI wchodzą Komisja Europejska oraz przedstawiciele rządów państw członkowskich, a także krajów trzecich stowarzyszonych z komponentem. Ma ona za zadanie dopilnować, aby opinia kluczowych zainteresowanych stron była uwzględniania podczas przygotowywania rocznych programów prac EaSI. Grupa ta omawia również aspekty wdrożeniowe komponentu EaSI. Więcej informacji można uzyskać na stronie EaSI w Twoim kraju.

Roczne programy prac w ramach komponentu EaSI z podziałem na lata można znaleźć tutaj.

W programach tych przedstawiono działania (zaproszenia do składania wniosków, zamówienia itp.), które mają być wdrażane w nadchodzącym roku (nadchodzących latach).

Zespół EaSI w Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego jest dostępny pod adresem e-mail: EMPL-EaSI@ec.europa.eu