Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

EaSI jūsu valstī

EaSI projektu piemēri un EaSI organizācijas

Iepriekšējās Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) 2014.–2020. gadam ietvaros tika publicēti ziņojumi par EaSI programmas finansētajiem projektiem un organizācijām. Šo projektu un organizāciju apraksti var palīdzēt labāk izprast, ko EaSI dara un kādas darbības tā finansē, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Tajos pieejama arī informācija par EaSI programmā iesaistītajām organizācijām.

Informācija par ESF+ EaSI sadaļas projektiem tiks publicēta Finansējuma un iepirkumu portāla ESF+ EaSI lapas sadaļā “Projects & Results”. Tur būs pieejama arī papildu informācija un statistika par priekšlikumiem, panākumu rādītājiem, finansētajiem projektiem un dalībniekiem.

Atlasītie un pabeigtie projekti parādīsies arī šīs vietnes sadaļā “Projekti”.

Informāciju par EaSI programmas ietvaros finansētiem projektiem, tostarp par šajos projektos iesaistītajām organizācijām, sniedz arī ES finanšu pārredzamības sistēma. Ar to var iepazīties, kā atbildīgo departamentu (“Responsible Department”) norādot “EMPL – Directorate General for Employment Social Affairs and Inclusion” un pie darbības veida (“action type”) izvēloties “1.1.6 – Employment and Social Innovation (EaSI)”. Noklikšķinot uz “additional options”, lietotāji var atlasīt dotācijas, balvas, publisko iepirkumu u. c.

Ar dažiem atlasītajiem EaSI projektiem var iepazīties arī Eiropas Komisijas pārskatā “Examples of EU funded projects”, noklikšķinot uz saites “advanced search” un laukā “programme name” izvēloties “Employment and Social Innovation”.

Finansējuma un iepirkumu portāla ESF+ EaSI lapā ir izveidota jaunumu sadaļa, kurā tiek publicētas EaSI aktualitātes. Komisija šeit izziņos ar EaSI saistītus pasākumus, tai skaitā tādus, kas tiks organizēti jūsu valstī, un publicēs informatīvus rakstus par EaSI sadaļu. 

ESF+ EaSI tehniskās darba grupas pārstāvis jūsu valstī

EaSI sadaļu atbalsta ESF+ komitejas EaSI tehniskā darba grupa, kuru veido Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību un EaSI sadaļas asociēto trešo valstu pārstāvji. EaSI tehniskā darba grupa uzrauga, lai EaSI gada programmu izstrādes procesā tiktu uzklausīts galveno ieinteresēto personu viedoklis. Darba grupa arī apspriež EaSI sadaļas īstenošanas aspektus.

Plašāku informāciju atradīsiet ESF+ komitejas lapā.

EaSI valstu kontaktpunkti

Komisija saskaņā ar 2021. gada darba programmu izveidos valstu kontaktpunktus, kas valsts, reģionālo un vietējo iestāžu vārdā izplatīs informāciju par EaSI sadaļu un tās rezultātiem dalībvalstīs un citās iesaistītajās valstīs. Ar šo kontaktpunktu palīdzību tiks veicināta dalība EaSI sadaļā un sekmēta EaSI projektos sasniegto rezultātu izvēršana, atkārtošana un integrēšana. Valstu kontaktpunktu kontaktinformācija drīzumā būs pieejama šajā lapā.