Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Sociālais fonds Plus

Kā īsteno tiešu pārvaldību

Atšķirībā no citām Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) sadaļām lielāko daļu Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) sadaļas pārvalda Eiropas Komisijas dienesti. Šāda tieša pārvaldība nozīmē, ka Eiropas Komisija izsludina uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai piešķirtu dotācijas projektiem, kā arī uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, lai piešķirtu tiesības noslēgt pakalpojumu un/vai piegādes līgumus. Komisija var piešķirt arī balvas. Nelielu programmas daļu netiešā pārvaldībā īsteno starptautiskas organizācijas.

Šīs darbības ir aprakstītas gada darba programmās, ko sagatavo pēc apspriešanās ar ES dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

ESF+ komitejas EaSI tehniskās darba grupas (EaSI TDG) sastāvā ir dalībvalstu valdību un Eiropas Komisijas pārstāvji. EaSI TDG apspriež EaSI sadaļas īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot tās darba programmām.  Plašāka informācija par EaSI TDG atrodama lapā EaSI jūsu valstī.

EaSI gada darba programmas ir pieejamas šeit.

Dotācijas uz uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Dotācija ir finansiāls ieguldījums tādu projektu atbalstam, kas sekmē ES mērķu sasniegšanu vai palīdz īstenot kādu ES programmu vai rīcībpolitiku. Dotācijas piešķir pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, izņemot gadījumus, kad dotācijas saņēmējs ir vienīgais, kurš var īstenot konkrēto darbību. Šādi izņēmumi ir iekļauti iepriekš minētajās darba programmās.

Uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus publicē Finansējuma un iepirkumu portālā.

Komisija izmanto publisko iepirkumu, lai iegādātos programmas īstenošanai nepieciešamos pakalpojumus un piegādes, kas lielākoties ir intelektuāli pakalpojumi (statistikas pārskati vai revīzijas ziņojumi, konsultatīvais darbs, komunikācijas materiāli, tulkošana u. c.).

EaSI ietvaros izsludinātos iepirkumus publicē šeit.   Liela daļa iepirkumu tiek publicēti arī ES Oficiālā Vēstneša pielikumā un ES iestāžu e-iepirkumu platformā  TED (Tenders Electronic Daily).

Kas var piedalīties

Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķir saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas pieņemtajiem publiskā iepirkuma noteikumiem. Piedāvājumus iesniegt var jebkura struktūra, kas atrodas kādā no dalībvalstīm vai trešā valstī, ar kuru noslēgts starptautisks vai divpusējs nolīgums.

EaSI uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus dotāciju saņemšanai var piedalīties personas un organizācijas no šādām valstīm:

  • ES dalībvalstis (un to aizjūras zemes un teritorijas);
  • EEZ valstis saskaņā ar EEZ līgumu;
  • valstis, kas pievienojas ES, kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis saskaņā ar pamatnolīgumiem, kas noslēgti ar tām;
  • trešās valstis, kas parakstījušas nolīgumu par dalību šajā sadaļā, vai trešā valsts, kas minēta EaSI darba programmā — ja tas ir nepieciešams darbības mērķu sasniegšanai. Tomēr pēdējā gadījumā organizācijām, kas iedibinātas šādā ārpussavienības valstī, būtu jāsedz savas dalības izmaksas.

Visbeidzot, EaSI ir pieejama arī juridiskām personām, kas izveidotas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un starptautiskām organizācijām.