Hyppää pääsisältöön
Euroopan sosiaalirahasto plus

Miten suora hallinnointi toimii?

 

Toisin kuin Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toista toimintalohkoa, työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkoa (EaSI) hallinnoivat Euroopan komission yksiköt. Tämä suora hallinnointi tarkoittaa, että Euroopan komissio julkaisee ehdotuspyyntöjä avustusten myöntämiseksi hankkeille sekä tarjouspyyntöjä palvelu- ja/tai tavarahankintasopimusten tekemiseksi. Komissio voi myöntää myös palkintoja. Kansainväliset järjestöt toteuttavat pienen osan ohjelmasta välillisen hallinnoinnin puitteissa.

Toimet on kuvattu vuotuisissa työohjelmissa, jotka on laadittu EU:n jäsenmaiden ja sidosryhmien, myös kansalaisyhteiskunnan edustajien, kuulemisen jälkeen.

ESR+ -komitean alainen EaSIn tekninen työryhmä koostuu jäsenmaiden ja Euroopan komission edustajista. EaSIn teknisessä työryhmässä keskustellaan EaSI-toimintalohkon ja erityisesti sen työohjelmien täytäntöönpanosta.  Lisätietoja  EaSIn teknisestä työryhmästä on seuraavalla sivulla: EaSI omassa maassasi

EaSI-ohjelman vuotuiset työohjelmat löytyvät täältä.

Mitä ovat avustukset ja tarjouskilpailut?

Avustuksilla tuetaan hankkeita tai organisaatioita, jotka edistävät EU:n etuja tai auttavat EU:n ohjelman tai toimintapolitiikan täytäntöönpanossa. Avustuksia myönnetään ehdotuspyyntöjen perusteella, paitsi jos tuensaaja on ainoa taho, joka voi toteuttaa toimen tai pystyy siihen. Tällaisia poikkeuksia kuvaillaan edellä mainituissa työohjelmissa.

Ehdotuspyynnöt julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Komissio käyttää julkisia hankintoja ohjelman täytäntöönpanon edellyttämien palvelujen ja tavaroiden hankintaan, mukaan lukien pääasiassa aineettomat palvelut (esimerkiksi tilasto- tai tilintarkastusraportit, konsultointi, viestintämateriaali ja käännökset).

EaSI-ohjelmaan kuuluvat tarjouskilpailut julkaistaan täällä.   Suuret hankinnat julkaistaan myös EU:n virallisen lehden täydennysosassa ja EU:n toimielinten sähköisessä hankintajärjestelmässä:  TED-tietokanta

Kuka voi osallistua?

Hankintasopimukset tehdään Maailman kauppajärjestössä laadittujen julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Tarjouskilpailuihin voivat osallistua kaikki yhteisöt, jotka ovat sijoittautuneet jäsenmaihin tai kansainväliseen tai kahdenväliseen sopimukseen kuuluviin kolmansiin maihin.

Avustusten osalta EaSI-ehdotuspyyntöihin voivat osallistua henkilöt ja organisaatiot seuraavista maista:

  • EU:n jäsenmaat (ja merentakaiset maat ja alueet)
  • ETA-maat ETA-sopimuksen mukaisesti
  • EU:hun liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat niiden kanssa tehtyjen puitesopimusten mukaisesti
  • kolmannet maat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen osallistumisesta toimintalohkoon, tai EaSI-työohjelmassa lueteltu kolmas maa, jos se on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tällaiseen EU:n ulkopuoliseen maahan sijoittautuneiden organisaatioiden olisi kuitenkin periaatteessa vastattava osallistumisestaan aiheutuvista kustannuksista.

Lisäksi EaSI-ohjelmaan voivat osallistua kaikki unionin oikeuden nojalla perustetut oikeussubjektit ja kansainväliset järjestöt.