Gå til hovedindhold
Europæiske Socialfond Plus

Sådan fungerer direkte forvaltning

I modsætning til det andet indsatsområde under Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) forvaltes hovedparten af indsatsområdet beskæftigelse og social innovation (EaSI) af Europa-Kommissionens tjenestegrene. Direkte forvaltning indebærer, at Europa-Kommissionen udsender indkaldelser af forslag om tildeling af tilskud til projekter og indkaldelser af tilbud vedrørende service- og/eller leverandørkontrakter. Kommissionen kan også uddele priser. En række internationale organisationer gennemfører en lille del af programmet under indirekte forvaltning.

Aktiviteterne er beskrevet i de årlige arbejdsprogrammer, der udarbejdes efter høring af EU's medlemslande og interessenterne, herunder repræsentanter for civilsamfundet.

EaSI's tekniske arbejdsgruppe under ESF+-udvalget består af repræsentanter for medlemslandenes regeringer og for Europa-Kommissionen. Den tekniske arbejdsgruppe drøfter gennemførelsen af EaSI-indsatsområdet, navnlig arbejdsprogrammerne.  Yderligere oplysninger om EaSI's tekniske arbejdsgruppe findes på EaSI i dit land.

EaSI's årlige arbejdsprogrammer er tilgængelige her.

Tilskud og indkaldelse af tilbud

Et tilskud er et finansielt bidrag til støtte for projekter eller organisationer, som fremmer EU's interesser eller bidrager til gennemførelsen af et EU-program eller EU's politik. Tilskud tildeles efter indkaldelse af forslag, medmindre modtageren er den eneste, der kan eller må gennemføre foranstaltningen. Sådanne undtagelser fremgår af de tidligere nævnte arbejdsprogrammer.

Forslagsindkaldelser offentliggøres på portalen for finansiering og udbud.

Kommissionen anvender offentlige udbud til indkøb af de tjenesteydelser og leverancer, der er nødvendige for gennemførelsen af programmet, herunder hovedsagelig intellektuelle tjenesteydelser (statistiske rapporter eller revisionsrapporter, konsulentarbejde, kommunikationsmateriale, oversættelse osv.).

Indkaldelser af tilbud udsendt under EaSI offentliggøres her,   og store udbud offentliggøres også i tillægget til EU-Tidende og på EU-institutionernes eProcurementplatform:  TED – Tenders Electronic Daily

Hvem kan være med?

Udbud tildeles i henhold til Verdenshandelsorganisationens regler for offentlige indkøb. Udbud er åbne for alle enheder, der er etableret i medlemslandene og i tredjelande, der er omfattet af en international eller bilateral aftale.

For så vidt angår deltagelse i EaSI er indkaldelser af forslag åbne for personer og organisationer fra følgende lande:

  • EU-landene (og deres oversøiske lande og territorier)
  • EØS-landene i overensstemmelse med EØS-aftalen
  • tiltrædende lande, kandidatlande og EU's potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de rammeaftaler, der er indgået med de enkelte lande
  • tredjelande, der har undertegnet en aftale om at deltage i indsatsområdet, eller tredjelande, der er opført i EaSI-arbejdsprogrammet, hvis det er nødvendigt for at opfylde målsætningerne for en foranstaltning. I sidstnævnte tilfælde skal organisationer, der er etableret i et sådant tredjeland, dog i princippet bære omkostningerne ved deres deltagelse.

Endelig er EaSI også åben for retlige enheder, der er oprettet i henhold til EU-retten, og alle internationale organisationer.