Skočiť na hlavný obsah
Európsky sociálny fond +

Čo je ESF+

Európsky sociálny fond + (ESF+) je hlavným nástrojom Európskej únie (EÚ) na investovanie do ľudí. ESF+, s rozpočtom takmer 99,3 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027, bude naďalej významne prispievať k politikám EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania a zručností vrátane štrukturálnych reforiem v týchto oblastiach.

Fond bude zároveň jedným zo základných kameňov sociálno-ekonomického zotavenia EÚ po pandémii COVID-19. Pandémia znemožnila nárast zamestnanosti, pripravila nové výzvy pre systémy vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a prehĺbila rozdiely. ESF+ bude jedným z kľúčových nástrojov EÚ na pomoc členským štátom pri riešení týchto výziev.

ESF+ bude v rámci politiky súdržnosti pokračovať aj vo svojom poslaní podporovať hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť v EÚ a znižovať rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi.

ESF+: kombinácia štyroch fondov

ESF+ spája štyri nástroje financovania, ktoré boli v programovom období

2014 až 2020 oddelené: Európsky sociálny fond (ESF), Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Ako bude ESF+ poskytovať podporu

Podporu v rámci ESF+ riadia najmä členské štáty, pričom Komisia bude plniť úlohu dohľadu. Financovanie sa preto uskutočňuje prostredníctvom: